Engelse versie van deze site 14px  16px  17px  18px

Wat is de echte bijbel?

Op één van de andere pagina's van deze website is al uitgebreid aandacht besteed aan de stortvloed van bijbel-vervalsingen die, als reactie op de Reformatie, vanaf de zestiende eeuw door het Vaticaan en zijn handlangers in de strijd zijn geworpen om ook langs die weg het evangelie te kunnen verdraaien. Op die pagina (De Nederlandse Bijbel Vervalsing) is de situatie in grote lijnen samengevat in een opsomming die ik voor de volledigheid ook op deze pagina heb geplaatst. Ook in de begeleidende video van 12 minuten worden de gebeurtenissen rond deze aanval op het evangelie van Jezus Christus samengevat. Uiteraard loopt dit verhaal niet volledig parallel aan mijn eigen opsomming maar de bedoeling van deze combinatie is dan ook voornamelijk dat ze elkaar aanvullen. Waar het op aankomt is dat het je duidelijk zal worden wat de echte bijbel is en wat de vervalsingen. Uiteraard is daarover door de handlangers van het Vaticaan al een stortvloed aan desinformatie de wereld in geholpen met als doel de echte bijbel te verdringen en om die o.a. af te doen als “ouderwets” en daarom moeilijk leesbaar. Wel, je voelde het waarschijnlijk al aankomen dus hier komt de oplossing van dit raadsel: de bijbel die het meest wordt aangevallen is dus de echte bijbel! Het principe is namelijk heel simpel: dat wat door de satan het meest wordt gehoond en gehaat is altijd de waarheid. En die waarheid vinden wij in dit geval in de Statenvertaling. Én in de Engelse King James bijbel. Want dat is de bijbel waarvoor op deze video in de bres wordt gesprongen. Waarmee overigens niet is gezegd dat deze twee bijbels de enigen in hun soort zijn. Want uitgezonderd de Douay Rheims bijbel en de Vulgaat is iedere bijbel die voor de late jaren 1800 is uitgegeven gelijkwaardig aan de King James bijbel! Dan hebben wij het bijvoorbeeld over:
 
Mocht je nog in de waan leven dat de corrupte bijbels van het rooms katholicisme de enig overgebleven bijbelversies waren dan weet je nu hopelijk beter. In die opeenvolgende bijbelvervalsingen wordt systematisch de identiteit van Jezus weg vertaald. Hij mag niet Gods Zoon zijn. Of Hij is slechts een van de “verlichte” profeten, zodat Hij op dezelfde plank wordt gezet als ene Shiva, Boeddha, Lou de palingboer of welke andere mislukte nepgod al die verloren zondaren ook maar bedacht mogen hebben. Dat Jezus Christus de enige weg tot de Vader is wil men dan ook niet horen. De echte bijbel is daarentegen duidelijk genoeg over Jezus' identiteit. Dit feit is een gruwel voor al deze vijanden van het evangelie. En ook dat Jezus bijvoorbeeld in Matth. 28:18 tegen Zijn discipelen heeft gezegd: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde” wordt hondsbrutaal genegeerd. In september 2009 kruiste geheel onverwacht een bevestiging van dit laatste mijn pad. Het betrof een groot Mariabeeld dat in een vitrine was opgesteld in het museum van Schokland, het voormalige eiland in de Zuiderzee dat zich nu binnen de grenzen van de Noordoostpolder bevindt. Ernaast stond een bordje waarop een gebed tot Maria stond te lezen. De Schokkers hadden destijds naast de visserij en het beroven van andere schippers kennelijk ook nog tijd voor wat religie. Maar goed, als men geregeld het kleine eiland ziet onderlopen tijdens de zware stormen wil men, om de (nog droge) huid van een gewisse verdrinkingsdood te redden, maar al te graag de toevlucht nemen tot een bovennatuurlijke kracht. Die kracht bleek voor het Rooms Katholieke deel van de Schokkers (het zat er aan te komen) Maria te zijn. Uiteraard niet wetend wie deze “Maria” in werkelijkheid voorstelt was dit hun gebed. Een gebed dat als een restant van zoveel doodsnood in de vitrine van het Schokker museum aan kwadere tijden herinnerde. Getroffen door deze bevestiging maakte ik zonder dralen de foto die je zojuist hebt kunnen bewonderen. Daarin heb ik de duivelse Godslastering waar ik op doel dik onderstreept. Het vereist, dacht ik, niet echt veel geestelijk inzicht om te beseffen dat de bewering in dit gebed: “Gij zijt immers de machtigste na God” een regelrechte ontkenning is van de positie die onze enige Verlosser, Jezus Christus, bekleedt. Het satanisme, vermomd als de Rooms Katholieke religie, veegt Jezus hier echter aan de kant en plaatst de satan (voorgesteld in zijn vrouwelijke vorm) op Jezus' positie. Bij een volgend bezoek aan het genoemde museum stelde ik overigens vast dat het bewuste Mariabeeld, inclusief het gebed aan de satan, was verwijderd.
 
Dus lezer: krijg je nu door waar de pijlen van de satan op zijn gericht wanneer hij alweer een nieuwe bijbelvervalsing op de markt slingert? Houd dat in gedachten bij het lezen van de hierboven al aangekondigde opsomming en bij het luisteren naar de Nederlands ondertitelde video, in het geval je die nog niet hebt gezien.
 1. Om te beginnen volgt hier de Nederlandse vertaling van een citaat uit het Engelstalige boek “If The Foundations Be Destroyed”, geschreven door Charles Salliby, waarin al meteen duidelijk wordt gemaakt waar de wortels liggen van de hedendaagse bijbelvervalsingen.
  Citaat: De man die wellicht de meeste moeite heeft gedaan om de Schrift te vermengen met het Gnosticisme was Origenes (185-254 A.D.). Bovendien heeft niemand, tot zijn schande moet dit gezegd worden, ooit meer afvallige leringen verdedigd die uiteindelijk een permanente plaats in de geschiedenis kregen dan hij deed. Desondanks kan zijn invloed op het christendom, vanaf zijn tijd tot aan de onze, maar nauwelijks in woorden gevat worden. Niet alleen trokken zijn ideeën voor altijd de aandacht van de Rooms Katholieke kerk, ook bijna alle Protestantse geleerden van deze eeuw zijn beïnvloed door de kracht van 's mans ideeën. Terwijl zijn genialiteit en inzicht in de Schriften buitengewoon waren, maakte zijn voorkeur voor Gnosticisme, Platonisme, Mystiek en de vroege ketterijen hem allesbehalve tot een betrouwbare leider of leraar. Zijn leringen waren weerzinwekkend. Ofschoon hij wordt beschouwd als de grootste theoloog van de derde eeuw, leerde hij dat sterren een ziel hebben, dat demonen gered zullen worden en leerde hij dwalingen als het vagevuur en de transsubstantiatie. Hij leerde eveneens (door zijn toepassing van de Griekse wijsbegeerte) dat Jezus was geschapen en niet van eeuwigheid God was. Geen wonder dat deze man ooit heeft beweerd: de Schriften zijn van weinig nut voor hen die ze begrijpen zoals ze zijn bedoeld.
  Origenes veranderde opzettelijk de Schriften om ze met zijn eigen verwarrende filosofie overeen te laten komen en zodoende heeft hij veel van de verwijderde teksten op zijn geweten die wij nu in de moderne bijbelvertalingen missen. Het was deze Origenes die Hiëronymus (ca. 340-420 A.D.) zwaar heeft beïnvloed, welke laatste de Latijnse Vulgaat heeft vertaald, die tijdens het Concilie van Trent in 1546 tot de officiële bijbel van de Rooms Katholieke kerk werd verheven.
  Einde citaat.
  Die Vulgaat werd dus door Hiëronymus naar het Latijn vertaald vanuit, jazeker, de gnostische manuscripten die door Origenes waren “aangepast”. Waaronder het manuscript dat later bekend werd als de Codex Vaticanus evenals overigens de Codex Alexandrinus.
 2. Tijdens het concilie van Trente (1545-1563) werd besloten om de protestantse bijbel te bestrijden door een stortvloed aan valse vertalingen te produceren. De Jezuïeten hebben sindsdien in de uitvoering daarvan een grote rol gespeeld.
 3. In 1866 liet paus Pius IX weten dat hij (protestantse) bijbelgenootschappen als een plaag beschouwde die met alle beschikbare middelen bestreden moest worden.
 4. Een kleine 30 jaar later verklaarde paus Leo XIII dat iedere bijbel die in de omgangstaal was gedrukt streng verboden was.
 5. Ondertussen is de situatie dat door diverse bijbelgenootschappen “bijbels” geproduceerd worden die de goedkeuring van de rooms katholieke kerk hebben gekregen, precies zoals dat tijdens het concilie van Trente al was gepland.
 6. Over de American Bible Society las ik dat 50-60% van het personeel, inclusief enkele directieleden, rooms katholiek is. Het zat er dus dik in dat deze gladde jongens ondertussen ook al een stevige greep hebben gekregen op tal van andere bijbelgenootschappen. Het resultaat daarvan is het nu volgende:
 7. Door het jarenlang infiltreren van de niet roomse bijbelgenootschappen is het de corrupte breinen van het Vaticaan gelukt om de wereld te overspoelen met een lading bijbelvertalingen die stuk voor stuk zijn gebaseerd op de aangepaste en dus corrupte roomse manuscripten. Daar komt nog bij dat door het naar eigen inzicht, smaak en voorkeur “vertalen” de inhoud van deze “bijbels” stapsgewijs aanvaardbaar wordt gemaakt voor de roomse kerk, wat dus de uitvoering is van het plan dat bij punt 2 is genoemd. Tijdens en vanaf de 19e eeuw werd dit naar eigen inzicht en religieuze voorkeur “vertalen” grootschalig aangepakt. Onder andere de heren Westcott en Hort kwamen in dit verband het toneel opdraven. Deze zogenaamde Protestanten waren in werkelijkheid Jezuïeten/occultisten die de aanval openden op de bijbels die waren gebaseerd op de Textus Receptus (waaronder de Engelse King James Version en de oorspronkelijke Nederlandse Statenvertaling). Dit hervertalen werd aangeprezen alsof het zou gaan om “nieuwe wetenschappelijke inzichten”. Deze bewering moest echter dienen als rookgordijn. Dit satanische bedrog heeft namelijk niets met echte (taal)wetenschap te maken.
 8. Het uiteindelijke doel van deze vijfde colonne, die alles dat niet rooms is als een parasiet van binnenuit leegvreet, is de “oecumenische bijbelvertaling”. Dat zal een bijbel zijn die, na het jarenlang systematisch en stapsgewijs aanpassen aan de demonische en dus heidense leugenleer van het Vaticaan, het handboek van de nieuwe wereldreligie zal worden. Een religie waarin voor het evangelie van Jezus Christus geen plaats zal zijn.
 9. Wat betreft het ontstaan van de NBV (in 2004) heb ik, geheel in de lijn der verwachting, vastgesteld dat deze tot stand is gekomen door samenwerking tussen het Nederlands Bijbelgenootschap en (daar komt ie!) de Katholieke Bijbelstichting. Deze NBV is dan ook één deel van een reeks aangepaste vertalingen waarvan ik de uiteindelijke versie bij punt 8 al heb ontmaskerd als de bijbel van de antichrist.
 10. Die uiteindelijke versie zal bovendien een uiterst gestroomlijnde “bijbel” zijn. De huidige stand van zaken is ondertussen dat er uit de moderne “vertalingen” nu al zo'n 60.000 woorden zijn verwijderd. Allemaal woorden die wel in de Textus Receptus zijn te vinden.
 

Op de hierboven al genoemde pagina: “De Nederlandse Bijbel Vervalsing” kun je een overzicht vinden van wat er met die moderne “vertalingen” mis is. Of je kunt eventueel deze (Nederlands ondertitelde) uitgebreide lezing van prof. Walter Veith bekijken, met als titel: Battle of the bibles. Een lezing die handelt over de strijd tussen de echte bijbel en de bijbelvervalsingen. Een lezing die eveneens alle beweringen ontmaskert die de bijbel afdoen als slechts een onbetrouwbaar boek. Bijzonder verhelderend! En een uitkomst voor de twijfelaars onder ons.

P.S.
If you want to translate this page into your own language: please visit https://translate.google.com where you can choose your language.


Bronvermelding