Engelse versie van deze pagina 14px  16px  17px  18px

Het leger van Joël.

Inleiding.
Deze profetie uit 1976 kwam ik alweer enige tijd geleden tegen op het internet. Hierin worden gebeurtenissen genoemd die nu bezig zijn zich te ontvouwen. Vooral hetgeen in deze profetie door Jezus wordt voorspeld over het zichtbaar worden van het leger van Joël is opmerkelijk te noemen. En is in de huidige zeer boze tijd, waarin de draak (= de satan, de vader der leugen) uit Openbaring 12 zijn bek heeft geopend en zijn vuile leugens over de wereld heeft uitgebraakt (waaronder het Coronabedrog), een bedrog waarvoor bijna de hele mensheid met blindheid is geslagen, terwijl deze draak (in de bijbel ook genoemd: de mensenmoorder van den beginne) zijn massamoord plannen wil uitvoeren. Het door Jezus voorspelde leger van Joël zal echter vele van satans werken vernietigen. Waarna, in de tijd van de antichrist, satans hele rijk voorgoed vernietigd zal worden. De satan, wetende dat hij weinig tijd heeft, gaat nu nog als een brullende leeuw tekeer maar zal door Jezus met een vermorzelde kop in het eeuwige vuur van Gods wraak worden gegooid.

 

Een profetie van Jezus voor iedereen.
Jezus zei: “Deze dingen beginnen nu te geschieden op aarde, zij moeten nog komen, en komen spoedig op de gehele aarde. De vurige slang is een deel van het beest. De profetieën die u nu zult lezen zijn waarachtig. De openbaringen zijn waarheid. Waakt en bidt. Hebt elkander lief. Bewaart uzelf heilig. Houdt uw handen rein. Mannen, hebt uw vrouwen lief evenals Christus de Gemeente liefhad. Echtgenoten en echtgenotes hebt elkander lief evenals Ik u heb liefgehad. Ik heb het huwelijk ingesteld en zegende het met Mijn woord. Houdt het huwelijksbed heilig. Reinigt uzelf van alle ongerechtigheid en weest rein, evenals Ik rein ben.”

“De heilige mensen van God zijn weggevoerd door vleiers. Weest niet misleid; God laat niet met Zich spotten. U zult begrip ontvangen als u uw oren wilt openen en naar Mij wilt luisteren. Dit is de boodschap van de Here aan de gemeenten. Hoedt u voor de valse profeten die in Mijn heilige plaats staan en u misleiden met vleierijen. O aarde, Mijn heilig volk is in slaap gevallen bij het horen van valse leerstellingen. Wordt wakker! Wordt wakker! Ik zeg u dat alle ongerechtigheid zonde is. Reinigt uzelf van alle zonde van het vlees en de geest.
Mijn heilige profeten leefden heilige levens, maar u bent in opstand tegen Mij en Mijn heiligheid gekomen. U hebt kwaad over uzelf gebracht. U hebt gezondigd en uzelf onder de gebondenheid gebracht van ziekte en dood. U heeft ongerechtigheid bedreven en hebt slecht gehandeld en bent weerspanning tegen Mij geweest. U bent afgeweken van Mijn verordeningen en Mijn uitspraken. U heeft niet geluisterd naar de woorden van Mijn dienaren, de profeet en de profetes. Vloek in plaats van zegen is over u gekomen en u weigert nog altijd tot Mij terug te keren en u van uw zonden te bekeren. Indien u terugkeert en berouw hebt van uw zonden en u wilt Mij eren met de vrucht van gerechtigheid, zal Ik uw huis zegenen en uw huwelijksbed eren. Als u zich wilt verootmoedigen en Mij wilt aanroepen, zal Ik horen en u zegenen”.

“Luistert, gij dienaars van Mijn heilig Woord. Leert Mijn volk niet te zondigen tegen hun God. Herinnert u, dat het oordeel begint bij het huis van God; tenzij u zich bekeert, zal Ik u verwijderen, vanwege de zonden die u Mijn volk onderwezen hebt. Denkt u dat Ik blind ben, zodat Ik niet kan zien en doof zodat Ik niet kan horen? Gij, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt, en uw zakken vult met zilver en goud ten koste van de armen - bekeert u, zeg Ik, voordat het te laat is. Op de dag van het oordeel zult u alleen voor Mij staan om rekenschap te geven van wat u deed met Mijn heilig Woord. Als u in berouw tot Mij roept zal Ik de vloek van uw landen wegnemen en u zegenen met een machtige zegen. Als u zich wilt bekeren en u zich zult schamen voor uw zonden zal Ik u barmhartigheid betonen en Mij over u ontfermen, en Ik zal uw zonden niet meer gedenken. Bidt opdat u een overwinnaar zult zijn. Ontwaakt tot het leven en leeft. Betoont spijt tegenover mensen die u op een dwaalweg hebt gebracht en een valse leer hebt onderwezen. Zegt tot hen dat u gezondigd heeft en dat u Mijn schapen verstrooid hebt. Zegt hen dat u berouw hebt”.

“Zie, Ik ben bezig een heilig leger te bereiden. Zij zullen machtige daden voor Mij doen, en uw hoge plaatsen teniet doen. Het is een leger van heilige mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Zij zijn gezalfd om het ware Evangelie te prediken, om handen op de zieken te leggen en zondaren tot bekering te roepen.
Dit is een leger van arbeiders, huisvrouwen, ongehuwde mannen en vrouwen, en schoolkinderen. Zij zijn gewone mensen, want niet vele hooggeplaatsten hebben gereageerd op Mijn oproep. In het verleden waren zij onbegrepen en slecht behandeld, misbruikt en verstoten. Maar Ik heb hen gezegend met vrijmoedigheid in heiligheid en geest. Zij zullen beginnen Mijn profetie te vervullen en zullen Mijn wil doen. Ik zal in hen wandelen, in hen spreken en in hen werken. Zij zijn degenen die zich tot Mij gekeerd hebben met heel hun hart, ziel, verstand en kracht. Dit leger zal velen doen ontwaken, velen tot gerechtigheid en reinheid van geest brengen. Ik zal spoedig over hen bewegen, om voor Mijn leger te kiezen diegenen die Ik wens. Ik zal naar hen zoeken in de steden en in de dorpen. Velen zullen verbaasd staan over degenen die Ik heb gekozen. U zult zien hoe ze beginnen het land door te trekken, en daden te doen terwille van Mijn naam. Verwacht het en ziet Mijn kracht in werking”.

“Ik zeg u nogmaals, bezoedelt niet het huwelijksbed. Bezoedelt het lichaam niet waarin de Heilige Geest woont. Zonden van het lichaam leiden tot zonden van de geest. Houdt het huwelijksbed heilig. Ik heb de man voor de vrouw en de vrouw voor de man gemaakt en verordend dat de twee verenigd zouden zijn in de heilige huwelijksstaat. Weer zeg Ik u: wordt wakker.”
Ik zag nog veel meer visioenen. De Here gaf mij de instructies dat ik ze nog niet mocht openbaren. Vele daarvan waren visioenen van de wereld in de eindtijd, wanneer velen van Gods volk zullen afvallen en verloren zullen gaan. In de visioenen werden mij openbaringen gegeven aangaande het lichaam van Christus, de bediening van de zonen Gods, de kinderen van het beest en de uiteindelijke wederkomst van Christus. “Later mag je die dingen openbaren”, zei Hij: “maar niet nu”.

“Dit leger” zei de Here, “waarover de profeet Joël sprak, zal uit het land oprijzen en grote werken voor God doen. De Zoon der Gerechtigheid zal opgaan en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen. Hij zal de goddelozen vertreden, en zij zullen als as zijn onder Zijn voetzolen. Zij zullen het leger des Heren genoemd worden. Ik zal hun gaven geven, en zij zullen Mijn machtige werken ten uitvoer brengen. Zij zullen daden doen voor de Heer der heerlijkheid. Ik zal Mijn Geest uitstorten op alle vlees en uw zonen en dochters zullen profeteren. Dit leger zal vechten tegen de boze machten en zal veel van satans werk vernietigen. Zij zullen velen voor Jezus Christus winnen, voordat de dag van het verdorven beest aanbreekt” zei de Here. Jezus zei: “Kom, het is nu tijd om te gaan”.
Toen wij vertrokken zei Jezus: “Vertelt uw gezinnen dat Ik ze liefheb en corrigeer ze in liefde. Zegt tegen hen dat Ik hen voor het kwade zal bewaren als zij vertrouwen in Mij willen stellen”.


Hier op aansluitend zag ik in gedachten een schaakbord. Met aan beide kanten een schaakspeler. Op het bord stonden de schaakstukken die door de beide schakers werden verplaatst zoals het hun het beste leek. De strijd tussen God en de satan lijkt op een schaakspel. God en de satan verplaatsen ieder hun eigen pionnen op dat schaakbord. Wat Jezus in de bovenstaande profetie beschreef als afvalligheid of ontrouw aan Gods wil komt overeen met schaakstukken die tegen de schaakspeler zoiets zeggen als: “Ja U kunt mij wel op deze plaats neerzetten omdat U denkt dat het een goede zet is om me hier te plaatsen, maar eigenlijk vind ik zelf dat U mij beter daar had kunnen plaatsen, ik bedoel dus vijf vakken verderop naar rechts, want ik denk dat ik daar veel beter tot mijn recht kom en dat we zo veel meer kans maken om te winnen.....” De wereldgeschiedenis is vol voorbeelden waarin de mens het weer eens beter dacht te weten dan God zelf. Met alle ellende van dien!

 
Spreuk:
Onze bekering moet niet in de eerste plaats een keuze voor het eeuwige leven zijn maar een keuze voor een heilig leven.

P.S.
If you want to translate this page into your own language: please visit https://translate.google.com where you can choose your language.
Bronvermelding