Engelse versie van deze site 14px  16px  17px  18px

Evolutie? Ze geloven het zelf niet!

Enkele feiten om eerst maar eens even over na te denken:
 
Om te beginnen: eigenlijk hoef ik je hier niet te vertellen over hetgeen men verkoopt als de evolutie“theorie” en de complete onzin ervan. Dat heeft je geweten je allang verteld. Want geloven doen we allemaal! Het probleem is echter dat massa's mensen die theorieën desondanks voor zoete koek slikken omdat men zijn Schepper overboord heeft gegooid. Maar goed, we doen een poging. De evolutiemythe gaat er van uit dat opeenvolgende generaties meer intelligentie en dus meer informatie in de genen meekrijgen, waardoor de beweerde ontwikkeling van eencellige tot de Homo sapiens (de denkende mens) heeft kunnen plaatsvinden. Als we even aannemen dat de veelgeprezen “natuurlijke selectie” (zoals wordt beweerd) inderdaad de “mislukte exemplaren” afvangt, dan zou ieder exemplaar dat niet door deze “natuurlijke selectie” is vernietigd moeten bewijzen dat het intelligente gedrag (waardoor het heeft kunnen overleven) via de genen wordt doorgegeven. Blunder!! Het overlevende exemplaar heeft namelijk o.a. kunnen overleven dankzij eigenschappen die al in de genen lagen opgeslagen.
De juiste richting van de informatiestroom is dus: genen ==> overlevingsgedrag en niet andersom. Bewezen overlevingsgedrag geeft daarom nooit informatie door aan de genen, waardoor volgende generaties dit overlevingsgedrag zouden erven. Dit gaat evenmin op voor alle andere informatie. Volgens de evolutietheorie wordt die echter aan de genen toegevoegd om doorgegeven te worden aan volgende generaties. Iedere “wetenschapper” die deze imbeciele evolutiemythe desondanks aanhangt heeft wat betreft dit feit een zwijgplicht. Wie zich daar niet aan wenst te onderwerpen raakt gegarandeerd zijn baan kwijt!! Dat laatste is eveneens het lot van hen die bewijzen tegen de evolutietheorie hebben opgespit. Het beruchte Smithsonian Institute in Amerika (zijnde een bolwerk en instrument van de satanisten) heeft massa's van deze bewijzen spoorloos laten verdwijnen en heeft de vinders ervan ontslagen! Dit corrupte gedrag heeft dan ook totaal niets met wetenschap van doen. Het is een wereldwijd bedrog waarin de massamedia een zeer kwalijke rol spelen. En overal wordt deze achterlijke evolutietheorie met hand en tand door “wetenschappers” verdedigd en worden de bewijzen ertegen of genegeerd of zelfs vernietigd. Een treffend voorbeeld van de demonische felheid waarmee de evolutietheorie wordt verdedigd maakte de Zuid-Afrikaanse prof. Walter Veith mee toen hij op de universiteit waar hij destijds lesgaf een lezing moest houden over de evolutietheorie. Na er jarenlang zelf les in gegeven te hebben was hij tot bekering gekomen en had daarom de moeite genomen om deze theorie eens kritisch te toetsen volgens de regels van de echte wetenschap. Hij kwam onvermijdelijk tot de conclusie dat het slechts ijdel gezwets is. Die vooral wil beweren: er is geen God. Dat deelde hij dan ook mee aan de zaal vol collega's professoren en (afgestudeerde) studenten. In het hiernaast/hierboven staande videofragment vertelt hij over de hel die losbrak na deze ontmaskering van het evolutiesprookje. De helse reacties van zijn collega's bevestigen alleen maar wie er achter deze leugens zit: de vader der leugen! En dat de verdedigers ervan stijf staan van de boze geesten.
 

Wij hebben het hier dan ook over een meedogenloze (en dus goddeloze) kijk op wat een mensenleven waard is. Die waarde is schrikbarend laag, als we tenminste de volledige titel van Charles Darwin's beruchte boek moeten geloven. Die volledige titel luidt namelijk: “On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life”. In hedendaags Nederlands is dit: “Over het ontstaan van soorten door middel van natuurlijke selectie, of de instandhouding van bevoordeelde rassen in de strijd om het leven”. Als je nog niet door hebt wat deze hele mond vol betekent: men pleegt dit tegenwoordig (terecht) racisme te noemen. Dus lezer, als jij de domme pech hebt tot een ras te behoren dat volgens deze racistische kijk op het leven tot de minderwaardige rassen behoort zul jij volgens de aanhangers van de evolutietheorie (zo snel mogelijk) plaats moeten maken voor de “bevoordeelde rassen”. De al aangehaalde “natuurlijke selectie” wordt in naam van deze filosofie met alle beschikbare middelen een flink handje geholpen. Onder andere Adolf Hitler, Jozef Stalin en Pol Pot (en met hen vele anderen) hebben dit ooit al eens grootschalig in praktijk gebracht!! Welnu, als je ondertussen weer met beide benen op de grond staat en ontnuchterd beseft wat de werkelijke consequenties zijn van deze onmenselijke theorie, ben je waarschijnlijk iets meer ontvankelijk voor wat je op deze pagina kunt lezen.

Het is een feit dat zij die in deze racistische theorie geloven er uitsluitend in geloven omdat zij niet willen weten dat de Schepper van het leven bestaat. Zij weten desondanks dat Hij bestaat, zoals ieder mens op aarde dat van nature weet, want: geloven doen we allemaal! Echter, hun geweten hebben zij het zwijgen opgelegd. Voor wie zich (tegen beter weten in) vastklampt aan de evolutiemythe had de apostel Paulus de volgende boodschap in Rom. 1:17-21: “Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven. Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart.”

Zodat zij geen verontschuldiging hebben.... En toch erkennen deze verloren zielen nog dat er zoiets bestaat als goed en kwaad. Ook al zal het besef daarvan (en hier komt de aap uit de mouw) volgens hen slechts voortkomen uit de, door stom toeval ontstane, chemische reacties en elektrische impulsen die in onze hersenen plaatsvinden. Of iets dergelijks. De grens tussen wat wij als goed en als kwaad ervaren is, aldus geredeneerd, uitsluitend door totale willekeur en stom toeval ontstaan en is daarom geen absolute standaard.
Als de ene mens de andere de hersens inslaat en hem daardoor doodt wordt dat door ieder weldenkend mens beoordeeld als een vorm van kwaad. Echter, volgens de evolutietheorie hadden wij daar ook heel anders over kunnen denken, afhankelijk van de door totale willekeur ontstane chemische reacties in onze hersenen. Deze redenering doortrekkend wordt onze beoordeling betreffende goed en kwaad dus slechts door deze, aan geen enkele norm gebonden, processen bepaald. Wat hierbij huichelachtig wordt verzwegen is dat iedere aanhanger van deze kolder daar opeens compleet anders over blijkt te denken zodra hij of zij zelf degene is bij wie die hersens dreigen te worden ingeslagen. Wonderlijk genoeg hoeft er over het verschil tussen goed en kwaad dan opeens geen enkele discussie meer gevoerd te worden. Omdat die grens voor het slachtoffer in kwestie absoluut vaststaat en nu opeens niet meer wordt bepaald door een ongrijpbaar toeval of slechts het resultaat is van een door onberekenbare willekeur ontstane chemische reactie in de hersenen. Er staat een uitspraak over dit gekronkel in de bijbel en die luidt: arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Dit geeft precies aan waar dat kwaad te vinden is: in het hart van de mens. Deze waarheid wordt namelijk bevestigd door het gedrag van de genoemde huichelaars, die goed en kwaad slechts beschouwen als iets toevalligs en daar geen enkele moeite mee hebben zolang het een “ver van mijn bed” verhaal blijft maar daar opeens totaal anders over denken zodra het geweld zich tegen hen zelf keert. Hoe ging die uitdrukking ook al weer? Oja, in schuttersputjes zul je geen atheīsten vinden....

 
Wie zichzelf heeft laten wijsmaken dat hij, door de moderne kennis gesteund, met die eigenwijze christenen de vloer aan kan vegen en dat hij het verhaal van de schepping kan afdoen als een mythe moet toch beslist nog even verder lezen. Er zijn namelijk evolutionisten die hun geweten durven laten spreken. Dwars tegen alle propaganda in dat de “wetenschap” de waarheid over het ontstaan van het universum al jaren geleden zou hebben opgespit. Enkele van hun uitspraken vind je verderop.
Al dit bedrog zit diep en stevig verankerd in het huichelachtige hart van de meeste mensen. En waarom? Luister voor het antwoord op deze vraag eerst maar eens naar wat Paul Washer hierover heeft te zeggen in het hiernaast/hierboven staande videofragment, naar aanleiding van Paulus' woorden in Rom. 1. De feiten zijn dan ook dat men heel goed weet dat God bestaat en dat men ook weet wie Hij is maar men wenst liever zelf voor God te spelen. Met alle ellendige gevolgen van dien. Ik heb dit fragment uit deze video er even uitgepikt: “De bijbel zegt dit: iedere persoon op deze aardbodem weet niet alleen dat er een God bestaat maar men weet ook wie Hij is. En men weet niet alleen wie Hij is, men weet zelfs iets van Zijn wet, omdat Hij die in hun hart heeft geschreven.”
Dus.... als jij desondanks jezelf blijft wijsmaken dat er geen God bestaat ben jij een huichelaar omdat jij tegen beter weten in je geweten het zwijgen hebt opgelegd. Velen zijn je daarin al voorgegaan, zodat handenvol “wetenschappers” zich het vuur uit de sloffen hebben gelopen om voor het ontstane vacuüm (dat er altijd was maar dat wilde je nooit toegeven) een vervanging te zoeken. Om de mythe van de “schepping zonder Schepper” aan zoveel mogelijk mensen op te kunnen dringen is “de wetenschap” dan ook driftig aan het spitten gegaan. Waarbij nogal eens zeer creatief met de gevonden “bewijzen” werd omgesprongen. Want nadat de opgespitte “bewijzen” door de overijverige paleontologen werden gepromoveerd tot één van de lang verwachte missing links en vervolgens van een passende levensgeschiedenis werden voorzien, inclusief geboortedatum, sterfdatum, het Burger Service Nummer, de hobby's, het nagelaten vermogen, het aantal erfgenamen enz. enz. (ik drijf er duidelijk de spot mee!) werden diverse musea volgestopt met deze rotzooi. Inclusief de genoemde “wetenschappelijke” achtergrondinformatie, om daarmee het gewone volk van al dit vernuft van deze speurneuzen te kunnen overtuigen. Hoewel.... dat vernuft bleek achteraf diverse keren vies tegen te vallen nadat weer eens bleek hoe opvallend slordig men te werk was gegaan door zelfs skeletjes in elkaar te knutselen van botten die vele kilometers van elkaar waren opgediept.

De tijd heeft ons ondertussen geleerd dat massa's mensen, op zoek naar een vervanging voor de Schepper die ze uit hun leven hadden geknikkerd, de producten van deze creatievelingen hebben bewonderd. Waardoor ze het welhaast onafwendbare gevaar liepen na afloop met een wereldbeeld naar huis te fietsen waarin de Schepper van hemel en aarde niet wordt getolereerd. Het wereldbeeld van de evolutietheorie heeft namelijk afgerekend met iedere gedachte aan een God aan wie de mens verantwoording is verschuldigd. De vervanging voor de allerhoogste God die men vanuit school, museum of universiteit mee naar huis nam is overigens niemand anders dan de mens zelf. En dat is te merken als we om ons heen kijken in deze door wetteloosheid, hebzucht en eigenbelang ten onder gaande wereld.

Hier volgen de beloofde uitspraken van evolutionisten, paleontologen, biologen en wetenschappers die eindelijk eens gewoon eerlijk durfden te zijn. En die eerlijkheid heeft o.a. de nu volgende ontboezemingen opgeleverd. Ze zijn van een vertaling voorzien.
 
Evolutie is een sprookje voor volwassenen.
“Evolutie is een sprookje voor volwassenen. Deze theorie heeft de wetenschap niet verder geholpen. Ze is waardeloos”.
Mijn commentaar: Als iedere zichzelf respecterende wetenschapper nu eens net zo eerlijk durfde te zijn als deze professor.....
 
De evolutie is onbewezen en niet te bewijzen.
“De evolutie is onbewezen en niet te bewijzen. De enige reden waarom we het desondanks geloven is dat het enige alternatief de schepping is en dát is voor ons totaal ondenkbaar”.
Mijn commentaar: Omdat deze meneer eigenlijk nog als een kat om de hete oersoep heen draait geef ik maar even weer wat hij werkelijk bedoelde te zeggen en dat is simpel gezegd: “Ik haat de allerhoogste God en wil niets van Hem weten”.
 
Wetenschappers die leren dat evolutie een feit is zijn dikke oplichters.
“Wetenschappers die leren dat evolutie een feit is zijn dikke oplichters, en het verhaal dat ze ophangen zou wel eens het grootste bedrog ooit kunnen zijn. Voor het verklaren van evolutie hebben we geen enkel stukje bewijs”.
Mijn commentaar: Soms loont het werkelijk de moeite om de wetenschap serieus te nemen. Tenminste.... in het geval ze heel gewoon eens de simpele waarheid durft te zeggen.
 
Van de biogenetische wet is aangetoond dat het onzin is.
“Bovendien, de biogenetische wet is zo diep geworteld in het biologische denken dat het niet uitgeroeid kan worden, ondanks dat door tal van opeenvolgende wetenschappers is aangetoond dat het onzin is”.
Mijn commentaar: Juist ja.... dus ook al zijn er mensen die weten waar ze over praten en die de feiten voor zich laten spreken, dan nog hebben massa's paleontologen daar geen boodschap aan. Om met de woorden van de apostel Paulus te spreken: “Wie heeft u betoverd??”
 
Evolutie is niet in het laboratorium bewezen.
Haeckel's bekentenis.
Haeckel claimde ook dat spontane ontwikkeling reëel moet zijn, niet omdat dit in het laboratorium is bewezen, maar omdat... “het anders noodzakelijk zou zijn om te geloven in een schepper”.
Mijn commentaar: Kijk aan, deze meneer geeft in een paar woorden weer waar die hele evolutietheorie nu werkelijk om draait: de Schepper is niet welkom. Om de grote massa mee te kunnen slepen in deze afvalligheid en haat tegenover de allerhoogste God werpen nep wetenschappers zich op als de goden van de wetenschap.
 
Ook Charles Darwin wist dat hij een leugenaar was.
“Te veronderstellen dat het oog... door natuurlijke selectie gevormd kon worden, lijkt, ik geef het eerlijk toe, absoluut absurd”.
Mijn commentaar: Terecht schreef Paulus in Rom. 1:20: “Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.” Óók meneer Darwin zal daarom geen geloofwaardige smoes kunnen ophoesten om er de onzin die hij de wereld ingestuurd heeft mee goed te praten, zodra hij voor de hemelse Rechter zal verschijnen. Hij presteerde het namelijk om ons, ondanks deze bekentenis, vervolgens wijs te willen maken dat we desondanks zijn geleuter over onze afkomst maar moeten geloven.
 
Honderden van de beste onderzoekers en biologen zijn leugenaars.
Haeckel's bekentenis.
“Een klein percentage van mijn embryo tekeningen zijn vervalsingen, namelijk die van welke het bestudeerde materiaal zo incompleet en ontoereikend is dat er geen 'missing links' mee gereconstrueerd en ingevuld kunnen worden door middel van hypothese en vergelijkende synthese”. “Ik zou me nu eigenlijk volkomen schuldig moeten voelen... ware het niet dat honderden van de beste onderzoekers en biologen liegen als ze om dezelfde reden aangeklaagd worden”.
Mijn commentaar: In het geval je nog steeds meent met een club gewetensvolle biologen/paleontologen te maken te hebben hoop ik dat deze bekentenis je van dit misverstand af kan helpen. Mocht de boodschap echter nog steeds niet zijn overgekomen: deze zwamneus zegt hier eigenlijk: “Wij hebben er geen moeite mee dat we de hele keet belazeren met vervalsingen die slechts dienen om ons vermeende gelijk aan te tonen”.
 
De evolutietheorie is een religie.
“Evolutie is voorgespiegeld door zijn voorstanders als meer dan alleen maar wetenschap. Evolutie is verkondigd als een ideologie, als een wereldse religie, als een volwassen alternatief voor het christendom, met een bedoeling en een moraal. Ik ben een overtuigde evolutionist en een ex-christen, maar ik moet toch toegeven dat betreffende deze aanklacht de critici het gelijk aan hun kant hebben. Evolutie is een religie. Dit was vanaf het begin het geval en dat is het tot op de dag van heden”.
Mijn commentaar: Hier is een ex-christen aan het woord die toegeeft in een religie te geloven. Een religie die door de verkondigers ervan als een alternatief voor het geloof in de Schepper wordt aangeprezen. Dus.... die complete pseudo-wetenschap die de evolutie geloofwaardig moet maken is slechts bedacht om het geloof in een Schepper te vernietigen.
 
De oorsprong van het leven is met evolutie niet te verklaren.
“Zowel de oorsprong van het leven als de oorsprong van de hoofdgroepen onder de dieren blijven onbekend”.
Mijn commentaar: Aan dit soort conclusies ontkomt een mens niet als hij te trots is om de bijbel serieus te nemen. Een professor met wie ik eens in een discussie verwikkeld was gaf ronduit toe dat de bijbel voor hem slechts een mythe was. De echte mythe is echter die niet bewezen “wetenschap” tot welke hij noodgedwongen zijn toevlucht had moeten nemen.
 
De evolutietheorie is beslist geen controleerbare wetenschap.
“Evolutie is geen feit. Evolutie kan zichzelf niet eens kwalificeren als een theorie of als een hypothese. Het is een op het bovennatuurlijke gericht onderzoeksprogramma, en beslist geen controleerbare wetenschap”.
Mijn commentaar: De boodschap is duidelijk. Voor wie desondanks nog het lef heeft om een opgroeiende generatie te vergiftigen met de anti-schepper-religie die evolutie heet: “het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee”, aldus Jezus in Matth. 18:6.
 
Charles Darwin en zijn koude rillingen.
“Meer dan eens is er een koude rilling door me heen gegaan wanneer ik mezelf afvroeg of ik mezelf wellicht aan een fantasie heb overgeleverd”.
Mijn commentaar: Of die ouwe Darwin ooit door deze koude rillingen tot inkeer is gekomen en op zijn sterfbed alsnog heeft erkend dat hij inderdaad de wereld met een belachelijke fantasie heeft opgescheept is niet bekend. Het gerucht gaat dat hij op zijn sterfbed tot inkeer is gekomen en Zijn Schepper heeft aanvaard. Het is voor hem te hopen dat dit ook werkelijk is gebeurd want anders ziet zijn eeuwige bestemming er beslist bijzonder ellendig uit.
 
Geloven in iets waarvan je weet dat het natuurwetenschappelijk onmogelijk is.
“Ik zal de schepping niet aanvaarden omdat ik niet wens te geloven in God. Daarom kies ik ervoor te geloven in iets waarvan ik weet dat het natuurwetenschappelijk onmogelijk is: natuurlijke ontwikkeling door evolutie”.
Mijn commentaar: Waar moet zo'n godhater heen als hij de Schepper buiten de deur houdt? Zeggen te geloven in de kolder van de onwetenschappelijke evolutietheorie is daarom als het hangen boven een afgrond, het toegeworpen touw negeren en je vast willen houden aan een grasstengel waarvan je weet dat die zal breken. Hoe ongelooflijk dwaas kan een mens toch bezig zijn!!
 
De vraag van Luther Sunderland betreffende de afwezige fossielen.
Luther Sunderland vroeg aan evolutionisten welk bewijs zij hadden voor hun theorie. Het British Museum of Natural History bezit de grootste fossielen collectie ter wereld. Toen aan de leidinggevende paleontoloog werd gevraagd waarom hij in zijn boek geen enkele missing link had getoond zei hij:
Mijn commentaar: Het betreft hier even geen knetterende uitspraak zoals dat in de voorgaande citaten het geval is. Het antwoord op de gestelde vraag vind je overigens bij de volgende afbeelding.
 
Fossiele bewijzen voor de evolutietheorie bestaan niet.
“Ik ben het volledig eens met uw commentaar op de afwezigheid van evolutionaire overgangsvormen in mijn boek. Als ik van het bestaan ervan zou afweten, als fossiel of nog in leven, zou ik die beslist getoond hebben. Ik geef het maar eerlijk toe: een dergelijk fossiel bestaat niet....”
Mijn commentaar: Het antwoord op de gestelde vraag is duidelijk. Deze fanatieke evolutionist moet domweg toegeven dat geen enkele van de gevonden fossielen als bewijs kan dienen voor de evolutietheorie. Let wel: het gaat hier om een bekentenis van iemand die er met zijn neus bovenop zit. De complete fossielenmythe is dus een hoax!!
 

Alle dingen hebben hun bestaan in Hem.

Ik kan me voorstellen dat je door de bovenstaande uitspraken aan het denken bent gezet. Als je er tot op heden vast van overtuigd bent geweest dat de paleontologen gewetensvol bezig waren en dat het wereldbeeld dat ze “schiepen(!)” op allang bewezen feiten berustte, zowaar: dan hoop ik maar dat je vanaf nu je eigen gezonde verstand en geweten eens aan het woord zult laten. En je niet zult doorgaan met het slaafs nawauwelen van wat anderen je hebben voorgekauwd.
In deze wereld, waarin zelfstandigheid en onafhankelijkheid huichelachtig worden aangeprezen als de ultieme vrijheid, is de realiteit dat massa's mensen al op de schoolbanken door handlangers van een nepwetenschap aan de ketting worden gelegd. En wel door hen voor te liegen over het ontstaan van dit leven, de zin van dit leven én het vervolg op dit leven. Om te beginnen bij het laatste: dat vervolg is er volgens deze misdadigers niet. En daarmee hebben ze tallozen tot slaven gemaakt, slaven “die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren” (Hebr. 2:15). Dat heeft met echte vrijheid weinig uit te staan. Men is wijsgemaakt dat dit leven slechts het gevolg is van een toevallige samenloop van omstandigheden en dat alles wat de mens verricht in dit leven daarom slechts het resultaat is van wat willekeurige chemische reacties en van een bundel stroomstootjes die door het zenuwstelsel jakkeren. Deze hersenspoeling geeft echter een conflict met het ingeschapen besef dat er een allerhoogste God is én dat er daarom meer moet zijn dan alleen maar die paar vluchtige jaren op deze aardbol. De onzekerheid over een eventueel leven na dit leven, gecombineerd met het idee dat de mens bij zijn sterven weer tot een absoluut niets zal worden teruggebracht maakt van de mens een slaaf!
Sprekend over de consequenties van de evolutietheorie verzuchtte een bekende Nederlandse bioloog eens dat het inderdaad “een chagrijnig verhaal” is maar desondanks wenste hij er met hart en ziel in te blijven geloven, ook al vertelde zijn geweten een heel ander verhaal (dat laatste verzweeg hij overigens wijselijk). Wat hij in ditzelfde betoog echter niet kon verzwijgen was zijn haat tegenover onze Schepper. En zo zat hij enige tijd hartgrondig te sputteren tegen de gedachte dat er een God bestaat die ons heeft geschapen. Omdat hij daar absoluut niets van wil weten is in zijn ogen de evolutietheorie boven alle maatstaf verheven en dus voor hem de enige vervanging voor de God van Wie hij wel degelijk weet dat Die bestaat. Dat laatste heeft zijn geweten hem namelijk verteld. Hij zal het in zijn domheid zeer waarschijnlijk niet hebben beseft maar hiermee liet hij onbedoeld zijn masker zakken. Want wat hij hiermee feitelijk en onomwonden toegaf was dit: “De evolutietheorie is geen bewezen wetenschap, maar wij gebruiken het desondanks als vervanging voor de God die wij zo hartgrondig haten”.

Het geniepige van deze idiote theorie is verder dat niet alleen de oorsprong van het leven én de Schepper van het leven worden geloochend maar dat gelijktijdig ieder besef van een leven na dit leven wordt weggevaagd uit het denken van miljarden mensen. Als men daar niet meer in gelooft en men als resultaat daarvan slechts af denkt te stevenen op een zwart gat (de dood) is de enige prikkel die overblijft: “Pak wat je pakken kan in dit leven en haal eruit wat erin zit, want morgen kan het misschien al niet meer”. De gevolgen van deze ik-gerichtheid laten overal hun kwalijke sporen na. En dat allemaal ten gevolge van een religie waarvan de kern neerkomt op wat bijvoorbeeld in Psalm 14:1 zowel kort als krachtig wordt weergegeven: “De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden, niemand is er, die goed doet”.
Conclusie: alle “wetenschappers” die via veel krom geredeneer feitelijk beweren dat het stomme toeval hun schepper is, zeggen in hun hart: “Er is geen God” en zijn daarom dwazen!!

Het universum, waarvan de natuurwetten keer op keer de absolute onmogelijkheid van een evolutie aantonen, is (je voelt hem al aankomen) tot stand gekomen door Iemand die deze natuurwetten heeft bedacht en gemaakt. Alle bestaande materie gehoorzaamt namelijk deze natuurwetten. Voor het ontstaan van de materie menen de godhaters dan wel een verklaring gevonden te hebben, waar al die mysterieuze natuurwetten vandaan komen is echter voor hun pseudo-wetenschap een zwart gat. Want.... deze natuurwetten zijn in werkelijkheid helemaal geen natuurwetten maar wetten uit een bovennatuurlijke wereld, waaraan de natuurlijke wereld is onderworpen. Dankzij het feit dat deze bovennatuurlijke wetten de materie in stand houden is er natuurlijk leven mogelijk. In Hebr. 11:3 wordt daar bijvoorbeeld naar verwezen: “Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare”. Daarmee is gezegd dat de zichtbare wereld niet is ontstaan uit materie die al bestond, zoals het bespottelijke big bang verhaal ons wil doen geloven, maar dat het de wil én het scheppende woord van de Schepper zijn geweest die de schepping tot stand hebben gebracht. Het bewijs daarvoor is zo duidelijk in de schepping aanwezig dat de apostel Paulus terecht schreef in Rom. 1:20: “Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.”

 

Als er iets is dat de echte wetenschap duidelijk maakt dan is het wel dat de ontzagwekkende intelligentie van onze Schepper ons begrip verre te boven gaat. En over deze Schepper lezen we in Hebr. 1:1-2: “Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft”. Het is dus de Zoon, Jezus Christus, die actief betrokken is geweest bij de totstandkoming van het universum.
Dat wordt ons ook in Col. 1:15-17 meegedeeld: “Hij (= Jezus Christus) is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem”.

Tot slot: deze Schepper zegt in Openbaring 3:20: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij”. Het is uiteindelijk aan jou wat je daarmee doet en wat je wilt aanvaarden als de waarheid. Het is en blijft je eigen keuze, een keuze waaraan je overigens niet meer ontkomt als je het voorgaande hebt gelezen. Die keuze zal slechts bepaald worden door je bereidheid om gehoor te geven aan die klop op de deur van je hart. Bedenk daarbij ook dat de evolutietheorie niet is bedacht omdat er geen Schepper te vinden is maar omdat men niet wil dat die Schepper wordt gevonden. Die Schepper laat Zichzelf daarentegen wel degelijk vinden maar toch willen veel mensen daar niets van weten. Hun einde zal ten slotte dan ook zijn naar hun (goddeloze) werken. Inderdaad: “De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God”.

 
P.s.
Op een andere pagina van deze website vind je een passende aanvulling op het bovenstaande in de vorm van een aantal videofilmpjes. Die pagina is: Bewijzen tegen de evolutie.
Spreuk:
De beste evangelisten voor de goddelozen zijn de goddelozen zelf. Hun geweten heeft hen namelijk allang verteld wie hun Schepper en Verlosser is.
Bronvermelding