14px  16px  17px  18px

En de draak opende zijn bek...

Inleiding:
Op een andere pagina van deze site (Misdaad tegen de mensheid) is een deel van dit onderwerp ook al behandeld, vanuit het gezichtspunt van “de man en vrouw in de straat”. Met dat laatste bedoel ik dat ook een ieder die zelfs maar een beetje gezond verstand bij elkaar kan vegen, in staat is te beseffen dat de beschreven (en huidige) situatie in de wereld levensbedreigend is. Daar hoeft men geen raketgeleerde voor te zijn. Want als de door en door corrupte krachten achter de in scene gezette “pandemie” hun zin zouden krijgen is geen enkel normaal mens zijn leven nog zeker. Zo erg is de situatie. Op deze pagina behandel ik hetzelfde onderwerp nog eens. Nu echter vanuit de bijbel, zoals de gelovigen onder ons van mij mogen verwachten. Want wat wij nu meemaken wordt in Openbaring 12 beschreven!

 

Het is alweer zo'n 30 jaar geleden. Het gebeurde ten tijde van “de val van de muur” toen het Marxisme/Communisme failliet leek te zijn gegaan in de Oostbloklanden. Een hoge piet uit de Russische politiek moest toch nog even kwijt dat de Westerse landen dan wel konden denken dat de wereld van het Marxisme/communisme was verlost maar hij voorspelde dat het weer terug zou keren.... en hoe! Men zou verbaasd staan, zo luidde zijn dreigende voorspelling. Ik heb me sindsdien vaak afgevraagd wat er destijds met deze dreigende woorden werd bedoeld. Totdat..... in het begin van 2020 de wereld het Coronatheater door de strot kreeg geduwd en o.a. de lockdowns werden ingevoerd, en.... ik rond die tijd een video boodschap zag van een opvallend arrogant mannetje dat kennelijk vindt dat hij de eigenaar van deze wereld is (en zich daar ook naar gedraagt). In ieder geval is hij de oprichter van wat op de achtergrond van dit plaatje is te lezen. Overigens is de “christelijke” voorganger die hier zonodig zijn verhaal kwijt moest óf compleet misleid óf hij is zelf een misleider. Maar goed, dat is een ander verhaal. We pakken de draad weer op. Die lockdowns hebben dus niets met een “pandemie” te maken, begreep ik al gauw. De bespottelijke Coronapoppenkast dient slechts om de “noodzaak” van die lockdowns voor het grote publiek geloofwaardig te maken. Met termen als “the great reset” werd in het videofilmpje vervolgens de invoering van het wereldwijde Marxisme aan het publiek opgedrongen. Om te beginnen moet volgens de betreffende griezel de Westerse welvaartsmaatschappij verwoest worden (dáár dienen de lockdowns dus voor!) om vervangen te worden door een (Marxistische) heilstaat (lees: terreurstaat). Dat werd uiteraard heel anders onder woorden gebracht maar desondanks begreep ik de boodschap: het waren namelijk dezelfde dreigende woorden die ik zo'n 30 jaar eerder ook had gehoord. “Dus daar is die feniks die uit zijn as aan het herrijzen is”, was mijn conclusie. En ach, die (door het “nieuws”) gehersenspoelde massa maar denken dat het om een “pandemie” zou gaan!!

Want waarom gelooft men massaal de (door de medici allang ontmaskerde) onzin over een “pandemie”, die overigens jaren geleden al werd bedacht en die dus al jarenlang werd voorbereid? En die nu fanatiek en hondsbrutaal over de wereld wordt uitgebraakt door het zogenaamde “nieuws”? Het waarom werd eeuwen geleden al opgeschreven door de apostel Johannes en wel in het bijbelboek Openbaring. In Openbaring 12 wordt de geboorte van een kind beschreven. De draak (= de satan) probeert die geboorte te verhinderen. We lezen in Openbaring 12:15: “En de slang wierp uit haar bek water achter de vrouw als een stroom, om haar door de stroom te laten medesleuren” (uit wraak). Merk op dat de benamingen draak en slang hier in Openbaring door elkaar worden gebruikt, omdat er één en dezelfde satan mee wordt aangeduid. Uit de bek van deze satan komt dus een stroom water. Waaruit bestaat dit water? Jezus noemde de satan ooit de vader der leugen (Johannes 8:44). “Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard” zei Jezus over dit verachtelijke monster. Wat dus ondertussen al maandenlang door het “nieuws” over de wereld wordt uitgebraakt is niets anders dan de stroom leugens die vele eeuwen geleden door de apostel Johannes al werd beschreven. Alles wat men beweert in dat “nieuws” dient dan ook de leugen en absoluut niets anders!! Voor de duidelijkheid: die leugen is dus dat men de schijn wekt zich in te spannen voor de gezondheid van de massa terwijl het werkelijke doel is:

zoveel mogelijk van ons uit te roeien!!

Mocht je nu gaan denken: “zijn fantasie is op hol geslagen” dan zal deze afbeelding je zeer waarschijnlijk wel wakker schudden. En het zal tijd worden. In de afbeelding hieronder lees je de woorden van iemand die jou en mij beschouwt als “waardeloze eters”. En die moeten massaal worden uitgeroeid, vindt hij. Oordeel zelf en laat je gezonde verstand eindelijk eens aan het woord!

Het eerste wapenfeit van dit systeem van massamoord heeft ondertussen al zijn slachtoffers gemaakt. De massa is betoverd geraakt. Mede door de inzet van de corrupte “nieuwsdiensten” is de grote massa gaan geloven in het bedrog achter deze niet-bestaande “pandemie”. Nu de wereld steeds meer de kenmerken van de geplande terreurstaat begint te krijgen moet men zich toch maar eens gaan afvragen of al die Coronamaatregelen in werkelijkheid een heel ander doel dienen dan onze gezondheid! Voor een goed begrip kun je overigens beter eerst nog even een paar andere beesten aan het woord laten (zie het voorgaande videofilmpje). Dan weet je tenminste wat de (inmiddels werkelijkheid geworden) massamoordplannen zijn. In 2013 vond ik het bedoelde videofilmpje, bewaarde het op mijn harde schijf en vervolgens vergat ik het. Totdat ik het (toevallig?) in het voorjaar van 2020 terugvond, weer eens bekeek en tot mijn schrik vaststelde dat de corrupte plannen waar de “heer” Gates destijds nog over liep te fantaseren, ondertussen al werden uitgevoerd. Met gebruikmaking van het groots opgezette, in scene gezette, “Coronatheater”, om (ik herhaal het nog maar eens) via “vaccins” zoveel mogelijk van ons te kunnen doden. Omdat wij de (niet-bestaande) “klimaatverandering” op ons geweten zouden hebben, zoals in het voorgaande videofilmpje wordt beweerd!! De info in dit voorgaande videofragment en in de afbeelding hiernaast geeft in ieder geval een reëel beeld van het soort mensen dat deze wereld momenteel terroriseert!

 

Maar ook de aarde opende haar mond....

Het laatste woord is hier echter nog niet over gesproken. De draak wil dan wel graag de indruk wekken dat hij dat laatste woord heeft, hij weet echter zelf maar al te goed dat hij de verliezende partij is. En dat zijn tijd snel opraakt. We lezen dit in Openbaring 12:12: “Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.” Twee dingen komen hier duidelijk naar voren. Als eerste is daar de waarschuwing voor alle mensen die in hun goddeloosheid volharden, hun geweten negeren, in hun zonden blijven leven, en blindelings hun eeuwige verlorenheid tegemoet snellen. Een eeuwigheid zonder God, Die hen maar al te graag wilde redden van dit vreselijke lot. Want de feiten zijn dat wie de duisternis verkiest boven het licht een prooi voor de satan en diens boze engelen wordt, meegesleurd naar de eeuwige duisternis. Als tweede wordt hier bevestigd dat de satan maar al te goed weet dat zijn tijd snel opraakt en dat hij daar niets aan kan veranderen. Jezus liet na Zijn lijden en overwinning op Golgotha weten dat Hij alle macht van de Vader had ontvangen. En als Jezus alle macht heeft ontvangen.... blijft er voor de satan niets over! O jawel, die grote bek van de laatste wekt nog wel een andere indruk (daar hebben die corrupte “nieuwsdiensten” het al maandenlang druk mee) maar als de Schepper van hemel en aarde Johannes eeuwen geleden al liet opschrijven wat het afgrijselijke lot van de satan en zijn handlangers zal zijn en hoe hij verslagen zal worden(!), Wie heeft dan uiteindelijk alles in Zijn hand?? Dat is dus duidelijk niet de satan!!

De aarde stelt hier in Openbaring de natuurlijke mensen voor, mensen weliswaar zonder geestelijk inzicht, mensen van deze wereld die (nog) niet een keuze hebben gemaakt voor hun Schepper maar desondanks door God worden gebruikt. Om de vele leugens van de satan (= de stroom water uit zijn leugenachtige bek) een halt toe te roepen. Ik denk daarbij aan de vele medici die wel beter weten, wetenschappers in allerlei soorten en maten, journalisten die (uiteindelijk) toch met hun geweten in de knoop raakten, personeel van ziekenhuizen die bijna verdwaalden in hun eigen (opvallend lege) ziekenhuizen omdat de beloofde massa slachtoffers maar niet kwam opdagen, juristen (advocaten en dergelijke) en verder iedereen die zijn gezonde verstand nog een kans wil geven. Zo blijken (op het moment van schrijven) wereldwijd al zo'n 1000 advocaten en 10.000 artsen de tegenaanval ingezet te hebben.

 

Wat er nog volgt.

De toenemende dreigementen van een satan in paniek zijn dus te herkennen aan hetgeen door de overheden op de wereld wordt gebracht als een “bedreiging van de volksgezondheid” Deze bedreiging is dan ook slechts een masker waarachter moorddadige plannen worden verstopt. Verstopt achter de stroom van leugens die uit de bek van de draak komt. Wat mij telkens weer verbijstert is dat ook “christenen” massaal achter deze leugens aan lopen. Totaal verblind als ze zijn!! Dramatsich, want de satan, de mensenmoorder van den beginne, zoals Jezus hem ooit eens noemde, is nu druk bezig om de komst van de antichrist voor te bereiden en om zo veel mogelijk mensen te doden. Wat overigens wordt beschreven in Openb. 12 en 13. Het gaat er nu inderdaad op aankomen! De feiten zijn dat ogenschijnlijk vanwege de bestrijding van een “virus” er allerlei “noodzakelijke” maatregelen worden doorgedrukt (denk bv. aan de “lockdowns”) en worden systematisch onze rechten en vrijheden afgepakt en wordt de zegen van een redelijk draaiende economie vermorzeld. De satan zal proberen om de ellendige situatie van voor de Reformatie (denk aan de duistere Middeleeuwen) te herstellen, toen ook het “gewone” volk werd uitgebuit door o.a. de angst voor excommunicatie (“Als je niet doet wat de kerk wil ben je voor eeuwig verloren!!”). Uiteindelijk zal, in de tijd van de antichrist, ook het occultisme zoveel invloed krijgen op de gebeurtenissen in de wereld, dat wie niet de geestelijke volwassenheid heeft bereikt machteloos zal staan tegenover de wraakzucht van de satan en zijn legers. Over wie de apostel Petrus schreef in 1 Petrus 5:8: “Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.” In Openbaring 12:12 wordt er nog aan toegevoegd (ik herhaal het nog maar eens): “wetende dat hij weinig tijd heeft.” Waarom? Omdat Jezus alle macht heeft ontvangen van de Vader en Hij daarom de regie strak in handen heeft. De satan kan dan wel geregeld schreeuwen en intimideren met zijn leugenachtige bek (= de stroom water uit de bek van de slang), in Psalm 104:26 lazen we echter: Gij hebt de Leviathan geschapen om er mee te spelen! De satan is dan ook een speelbal in Gods handen en zal als verliezer hopeloos ten onder gaan. Niet omdat God hem als Leviathan heeft geschapen maar omdat de satan ooit zelf voor dit lot koos. Omdat hij de duisternis liever heeft dan het licht!

Echter, wie Gods Geest heeft ontvangen en geleerd heeft in alles gehoorzaam te zijn aan Gods Woord, is beschermd tegen de legers van de satan die over de wereld zullen razen als een sprinkhanenplaag. In Openbaring 7:2-3 vinden wij dat God maatregelen neemt om de zonen Gods te beschermen tegen de stortvloed van boze geesten die door de occultisten uit het dodenrijk losgelaten zullen worden. Deze zonen Gods hebben de doop in de Heilige Geest ontvangen, hebben de gehoorzaamheid geleerd en worden door God verzegeld aan hun voorhoofd. Hun geest is dan onaantastbaar voor de aanvallen van de satan en zijn legers. We lezen: “En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen, en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.1 Joh. 5:4: laat er dit licht op schijnen: en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft; ons geloof. Het is ons schild van het geloof (Efeze 6:16) waarmee wij de satan zullen kunnen verslaan. Op dit schild van het geloof zullen de leugens van de satan als brandende pijlen afketsen. Wat ik nu nog zie gebeuren is dat wereldwijd de “christenen” massaal door die brandende pijlen van de satan in brand worden gestoken en uiteindelijk (als zij dat schild van het geloof niet willen gebruiken) zullen verbranden.

Want.... er wordt in de bijbel ook gewaarschuwd dat in deze eindtijd, wanneer de satan tekeer zal gaan als nooit tevoren, van Gods kinderen velen zullen afvallen van de waarheid. Door ongehoorzaamheid. En niet doordat ze geen bescherming zouden ontvangen. Wie echter ernst maakt met zijn omgang met God en de gehoorzaamheid aan het evangelie van het Koninkrijk Gods wil leren en bereid is om de struikelblokken in eigen leven op te ruimen (zoals verborgen zonden), wie Gods Heilige Geest wil ontvangen en wil volharden in de strijd zal uiteindelijk het einddoel van het geloof bereiken. Daarover schreef de apostel Petrus in 1 Petrus 1:6-12: “Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl zij naspeurden, op welke of hoedanige tijd de Geest van Christus in hen doelde, toen Hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden, dat over Christus zou komen, en van al de heerlijkheid daarna. Hun werd geopenbaard, dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen, welke u thans verkondigd zijn bij monde van hen, die door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan(!!)” Of.... zoals de vader van Corrie ten Boom pleegde te zeggen: Het beste deel komt nog! Er komen dus betere tijden. De tijd namelijk van het leger van Joël. Daarover vind je meer op deze pagina.

 
Spreuk:
Christenen zijn voor Jezus niet goed genoeg. Hij heeft namelijk om discipelen gevraagd.

P.S.
If you want to translate this page into your own language: please visit https://translate.google.com where you can choose your language.
Bronvermelding