Engelse versie van deze site 14px  16px  17px  18px

Ik zal Mijn Geest in u geven, gij dorre beenderen.

Inleiding:
Wat op deze pagina staat te lezen is in de eerste plaats bedoeld voor hen die ernst maken met hun omgang met God. Anders gezegd: dit is bestemd voor de “gevorderden” in het geloof. Uiteraard mag iedereen het lezen maar zeer waarschijnlijk zal dit “hen die van deze wereld zijn” totaal niets zeggen. De apostel Paulus schreef ooit in 1 Cor. 2:14-15: “Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld”. Ik hoop daarom dat velen die weten van de hoed en de rand dit zullen lezen en ook zullen herkennen waarover het gaat. Als het er op aankomt raakt dit het bestaan van iedereen op de wereld, bekend met de dingen van het Koninkrijk Gods of niet. We varen feitelijk allemaal mee op hetzelfde schip. En dat schip ligt nu zwaar onder vuur. Als wij dus willen dat het blijft drijven zullen wij daar werk van moeten maken. Bedenk dat het uiteindelijke lot van de Titanic bepaalde dat zowel rijken als armen in hetzelfde koude water om het leven kwamen! Het zullen uiteindelijk de zonen Gods zijn die deze wereld zullen verlossen van de tirannie van de satan. Een tirannie waar wij in deze en de komende tijd (Januari 2021 e.v.) allemaal mee te maken hebben en waaronder deze wereld nu zucht. Het is deze tirannie die mede door de rol van de zonen Gods vernietigd zal worden!! De Pinksterboodschap van Joël zal weer gehoord worden en God zal Zijn Geest uitstorten op een ieder die gehoor geeft aan het evangelie van Jezus.

 

De wereld wacht op het openbaar worden van de zonen Gods.

Ooit werd ik door de Heilige Geest bepaald bij hoofdstuk 37 van het bijbelboek Ezechiël. In dat hoofdstuk ziet de profeet Ezechiël, waarschijnlijk als in een visioen, een dal voor zich waarin vele dorre beenderen verspreid liggen. Waarna hij van God de opdracht krijgt om tegen deze beenderen te profeteren. Als uitleg krijgt de profeet te horen: “Mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis Israëls. Zie, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen; het is met ons gedaan.” Echter, nadat Ezechiël tegen alle menselijke logica in had gedaan wat God hem had opgedragen stond daar een groot leger voor hem. Dit visioen was een blik in een toekomst die ver uitging boven het lot van zijn eigen volk. Toen ik dit bijbelgedeelte destijds las was me niet bekend wat ik hiermee aan moest. Ik ging er desondanks van uit dat het me t.z.t. wel duidelijk zou worden gemaakt.

Tijdens ruim drie jaar onderwees Jezus Zijn discipelen in de dingen van het Koninkrijk Gods. Daarvan lezen we in Matth. 5:46-48 hoe Hij hen voorbereidde op de komende periode na Zijn vertrek. Jezus rekende hier af met schijnheiligheid. We lezen daar: “Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien gij alleen uw broeders groet, waarin doet gij meer dan het gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde? Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.” Die volmaaktheid is geen schone schijn, een vrome wens of een onhaalbaar ideaal. In Filip. 3:12 uitte de apostel Paulus zijn gedachten daarover. Ook hij was verwikkeld in een strijd met de satan én met zijn eigen oude ik. Om uiteindelijk alles af te kunnen leggen wat die groei naar de volmaaktheid/geestelijke volwassenheid in de weg stond. “Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben.” Deze geestelijke volwassenheid kan in deze zondige wereld alleen bereikt worden door strijd en lijden. Daarvan getuigt het evangelie op diverse plaatsen. Daarover schreef onder meer de apostel Petrus in 1 Petrus 1:6-9: “Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen.” Jezus legde Zijn discipelen geen onmogelijke taak op de schouders. Maar zonder strijd en lijden zou het niet verkregen kunnen worden. Deze volwassenheid, dit zoonschap is eeuwenlang bestreden en ontkend door veel geestelijk leiders binnen het “christendom”. In opdracht van de satan. Talloos zijn de dwalingen en dogma's die het evangelie van het Koninkrijk Gods hebben verdrongen. Het resultaat werd een verzameling christelijke mensen, met een wereldse scheldnaam aangeduid als “christenen.” Precies het soort religieuze mensen waar de satan niets van heeft te vrezen. Job erkende in Job 42:1-2: “Ik weet, dat Gij alles vermoogt, en dat geen uwer plannen wordt verijdeld” Omdat Gods plannen altijd doorgaan zullen die zonen Gods er komen, ondanks alle (huidige) tegenwerking.

Om de openbaring van deze zonen Gods werkelijkheid te laten worden heeft Jezus, als de uitvoerder van Gods plan van herstel, alle macht ontvangen van de Vader. Iedere discipel van Jezus die met zijn heiligmaking ernst maakt vindt echter de satan tegenover zich, die als een wilde tekeer gaat om de komst van deze zonen Gods tegen te houden. Daarom maakte de apostel Petrus in 1 Petrus 5:8 overduidelijk wie onze vijand is: “Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.” In Openb. 12:12 wordt daar aan toegevoegd: “Wee de aarde en de zee want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.” Wat die brullende leeuw allemaal van plan is: dat is op het moment van schrijven (Januari 2021) o.a. duidelijk te zien aan de opgelegde (vrijheids)beperkingen die het houden van (kerkelijke) samenkomsten aan banden leggen. Zodat de gemeente van Christus uit elkaar wordt gedreven en het houden van erediensten wordt belemmerd. Het masker waarachter deze satanische aanval op het Koninkrijk Gods zich schuilhoudt is een niet bestaande “bedreiging van de volksgezondheid,” één van de vele leugens die de satan al op zijn geweten heeft. Aan dat onderwerp is op een andere pagina van deze website al vrij uitgebreid aandacht besteed.

 

Er moet gesloopt en gebouwd worden.

De zojuist beschreven aanval op het Koninkrijk Gods op aarde en daarmee op de gemeente van Christus, is niet de enige belemmering die op de weg van Gods volk is gegooid. Want de grootste bedreiging komt van binnenuit. Ooit werd ik, tijdens één van de vele keren dat het me overkwam, door Gods Geest bepaald bij een gedeelte uit Gods Woord. Het betrof in dit geval Jesaja 57:14-15 waar staat: “Hij zegt: Verhoogt, verhoogt, bereidt de weg. Verwijdert de struikelblokken van de weg mijns volks. Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven.” Hier werd ik sterk bij bepaald in zeer waarschijnlijk dezelfde periode waarin ik Ezechiël's visioen las over het dal met de dorre beenderen. Ik ontving in die tijd overigens meerdere aanwijzingen die betrekking hadden op een (toen nog) verre toekomst. Die toekomst is nu heden geworden. Want voor wie het nu nog niet door heeft: wij zijn in de eindtijd aangekomen. Of anders gezegd, zoals mijn vader het ooit benoemde in één van zijn preken, het gaat erop aankomen!

Nog een aanwijzing die ik destijds ontving. Ook weer uit Jesaja. In dit geval betrof het Jesaja 58:12: “En de uwen zullen de overoude puinhopen herbouwen, de grondvesten van vorige geslachten zult gij herstellen, en men zal u noemen: Hersteller van bressen, Herbouwer van straten.” En dan nog eens in Jeremia 1:9-10: “Toen strekte de Here zijn hand uit en roerde mijn mond aan, en de Here zeide tot mij: Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond; Merk op, Ik stel u heden over de volken en de koninkrijken om uit te rukken en af te breken, om te verdelgen en te verwoesten, om te bouwen en te planten.

Tot zover een deel van de bijbelgedeelten waar ik in een grijs verleden door Gods Geest op werd gewezen. Nu leven wij in een tijd waarin de terreur en de opstandigheid tegen onze Schepper als nooit tevoren om zich heen grijpen. De mensenmoorder van den beginne past momenteel de list toe van een al lang tevoren zelf bedachte (en dus niet bestaande) “pandemie” terwijl zijn “oplossingen” pas echt dodelijk zijn. De vijand hierachter is dan ook een geestelijke vijand. Daarom schreef Paulus In Efeze 6:12: “want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.”

Inhakend op Jeremia 1:9-10: er moet behalve veel opgebouwd, eerst nog veel afgebroken en gesloopt worden. En struikelblokken moeten verwijderd worden van de weg van Gods volk, zoals we konden lezen in Jesaja 57:14. Veel muurtjes die kinderen Gods in de loop der eeuwen hebben opgebouwd, en die de verdeeldheid binnen het nu zieltogende “christendom” alleen maar hebben vergroot, zullen radicaal gesloopt moeten worden. Het ware evangelie, zoals de bijbel ons leert, moet weer gepredikt worden.

 

Gaat uit van haar, mijn volk.

Beperk ik mij nu tot ons eigen Nederland: een Nederlandse zendeling was eens terug van het zendingsveld op verlof in Nederland. Hij was ondertussen op het zendingsveld bekend geraakt met geestverschijningen en andere occulte aanvallen vanuit het rijk van de satan. Hij kreeg van God te horen (als antwoord op zijn vragen hierover) dat Nederland wordt bestuurd door de satanische geest van verdeeldheid. De vorst van Nederland is de geest van verdeeldheid. Die verdeeldheid zien wij overal om ons heen op het geestelijke erf. De muurtjes die zijn gebouwd om die verdeeldheid in stand te houden zullen echter afgebroken moeten worden. En men zal weer bereid moeten zijn om de eigen heilige huisjes radicaal te slopen. Theologie is zo'n struikelblok dat op de weg van Gods volk ligt. Theologie wordt bedreven door knappe koppen met een leeg hart. In knappe koppen is God niet geïnteresseerd. Wel in een hart waarin Hij kan wonen. Samengevat: er moeten dus struikelblokken worden geruimd, heilige huisjes gesloopt worden, dogma's vergeten worden, scheidingsmuurtjes neergehaald worden, trots moet worden ingeleverd, liefdeloosheid moet worden beleden, er moet weer bereidheid zijn om zo nodig de minste te zijn, zoals Jezus voordeed toen Hij de voeten waste van de discipelen. Er moet.... veel gebeuren!! Kortom: kinderen Gods moeten Babylon verlaten. De geestelijke stad Babylon waarvan in Openbaring 18:2 wordt gezegd: “En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote (stad) Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte.” Het is een stad met vele straten. Of het nu gaat om een gereformeerde, een hervormde, een evangelische, een “volle” evangelie, een Rooms Katholieke, een Lutherse, een.... noem maar op: het zijn stuk voor stuk straten binnen die geestelijke stad Babylon. Daar zijn de vele valse leraars te vinden, die een andere leringen brengen dan het evangelie van Jezus. De bijbel noemt ze leringen van boze geesten. Daarom is de oproep in Openbaring 18:4 aan een ieder die gehoorzaam wil zijn aan het evangelie van Jezus: “Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.

God verwacht overigens niet van ons dat wij halsoverkop de eigen gemeente, kerk of groep verlaten. Eerst moeten wij afrekenen met de ongehoorzaamheid in eigen leven en waar nodig gehoorzaam worden aan Gods Woord. Dan zal Gods Heilige Geest wel duidelijk maken wat te doen wanneer er een merkbare geestelijke scheiding in een gemeente ontstaat.

 

Wie niet aan zijn voorhoofd verzegeld is....

Wat het gevaar van buitenaf betreft: wat door de overheden op de wereld wordt gebracht als de hierboven al genoemde “bedreiging van de volksgezondheid” is slechts een masker waarachter moorddadige plannen worden verstopt. De satan, de mensenmoorder van den beginne, is de komst van de antichrist aan het voorbereiden. Het gaat er nu inderdaad op aankomen! De schijn ophoudend dat in het belang van de bestrijding van een “virus” er allerlei “noodzakelijke” maatregelen worden doorgedrukt, worden systematisch onze rechten en vrijheden afgepakt. Uiteindelijk zal, zo leert de bijbel ons, de geestelijke druk zover opgevoerd worden en zal het occultisme zoveel invloed krijgen op de gebeurtenissen in de wereld, dat wie niet de geestelijke volwassenheid heeft bereikt overgeleverd zal zijn aan de wraak van de satan en zijn legers. Van wie de apostel Petrus schreef in 1 Petrus 5:8 (ik herhaal het nog maar eens): “Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.” In Openbaring 12:12 wordt er nog aan toegevoegd: “Wetende dat hij weinig tijd heeft.

Echter, wie Gods Geest heeft ontvangen en geleerd heeft in alles gehoorzaam te zijn aan Gods Woord, is beschermd tegen de legers van de satan die over de wereld zullen razen als een sprinkhanenplaag. In Openbaring 7:2-3 vinden wij dat God maatregelen neemt om de zonen Gods te beschermen tegen de stortvloed van boze geesten die uit het dodenrijk losgelaten zullen worden. Deze zonen Gods hebben de doop in de Heilige Geest ontvangen, hebben de gehoorzaamheid geleerd en worden door God verzegeld aan hun voorhoofd. Hun geest is dan onaantastbaar voor de aanvallen van de satan en zijn legers. We lezen: “En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen, en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.

Maar.... er wordt in de bijbel ook gewaarschuwd dat in deze eindtijd, wanneer de satan tekeer zal gaan als nooit tevoren, van Gods kinderen velen zullen afvallen van de waarheid. Door ongehoorzaamheid. En niet doordat ze geen bescherming zouden ontvangen. Wie echter ernst maakt met zijn omgang met God en de gehoorzaamheid aan het evangelie van het Koninkrijk Gods wil leren en bereid is om de struikelblokken in eigen leven op te ruimen, wie Gods Heilige Geest wil ontvangen en wil volharden in de strijd zal uiteindelijk het einddoel van het geloof bereiken. Daarover schreef de apostel Petrus in 1 Petrus 1:6-9: “Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen.

 

Wat is Gods Israël?

Zoals was te verwachten zullen velen binnen het zieltogende “christendom” menen dat dit visioen van het dal met dorre beenderen zou gaan over de huidige staat Israël. Wat zij niet weten en beseffen is dat de satan, de grote aap van God, zoals Corrie ten Boom hem eens noemde al eeuwen bezig is geweest om zijn huid te redden, tegen beter weten in. Het rijk van de satan op aarde heeft namelijk zijn langste tijd gehad. Dat beseft de satan maar al te goed. Wat we kunnen vinden in bijvoorbeeld Openbaring 12:12: “Wee de aarde en de zee want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.” De mensenmoorder van den beginne, zoals Jezus hem eens noemde, probeert desondanks nog zo veel mogelijk mensen mee te slepen in zijn ondergang. De grote evangelievervalser heeft o.a. een zelfbedacht “Israël” in de strijd geworpen om het evangelie over de komst van de zonen Gods uit het geheugen van de kinderen Gods te kunnen wissen. De aandacht afleiden en op iets anders richten is een door de satan veelgebruikte tactiek. Want die komst van de zonen Gods is in deze eindtijd één van de belangrijkste gebeurtenissen waarover de bijbel spreekt. En die de satan te vuur en te zwaard zal willen voorkomen. Om het geheugen even op te frissen: we lezen namelijk in Rom. 8:19-21: “Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods.”

Jezus liet in Zijn gesprek met de Samaritaanse vrouw al weten welk Israël de Vader voor ogen stond. In Joh. 4:21-24 omschreef Hij het zo: “Geloof Mij, vrouw, de ure komt, dat gij noch op deze berg, noch te Jeruzalem(!) de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden; maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in Geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in Geest en in waarheid”. Merk op dat Jezus hier zei: “wij aanbidden, wat wij weten” waarmee Hij verwees naar de kennis van de allerhoogste God, een kennis die bij het Joodse volk wel degelijk aanwezig was. Het waren echter die waarachtige aanbidders die Hem door de Vader waren beloofd. En die niet uitsluitend uit het Joodse volk zouden komen maar ook uit de heidense volken. Iets dat onze Schepper al vanaf de zondeval voor ogen stond. Er zou een nieuwe tijd aanbreken, de tijd dat het Koninkrijk Gods op aarde weer opnieuw gevestigd zou worden. Dat Koninkrijk heeft Jezus na Zijn overwinning op Golgotha dan ook opnieuw op de aarde gevestigd, nadat het sinds de zondeval had moeten wijken omdat de satan de overste van deze wereld was geworden, vanwege de ongehoorzaamheid van de mens. Dat Koninkrijk Gods is bovendien wereldwijd en beperkt zich dus niet tot een stukje land aan de Middellandse zee. Een stukje grond dat ooit was beloofd aan het oude volk Israël, dat vervolgens braak kwam te liggen nadat dat oude volk Israël Jezus had afgewezen en gedood. En nadat de tempel uiteindelijk was verwoest door de Romeinse legers. De overgeblevenen van hen kwamen van het beloofde land in het beroofde land te wonen. Sinds het voorhangsel in de tempel op het ogenblik van Jezus' sterven van boven naar beneden door de Vader werd opengescheurd behoort niemand meer tot een afgezonderd volk Gods door geboorte maar is de enige echte Jood diegene die zich heeft bekeerd van zijn zonden en in gehoorzaamheid aan Gods Woord ernst maakt met zijn heiliging, die behoort tot Gods volk, tot de gemeente van Jezus Christus! Daarover is de bijbel duidelijk genoeg in bijvoorbeeld Rom. 2:28-29: “Want niet hij is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dat is besnijdenis wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt, maar hij is een Jood, die het in het verborgen is, en de (ware) besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God.

Ondertussen vond een pluk occultisten een andere bestemming voor het beroofde land. Het zionisme kwam op en vestigde een nieuw “Israël” in dat beroofde land, het “Israël” waarmee momenteel velen binnen het zieltogende christendom zich bezighouden zodat langs die weg nu hun aandacht wordt afgeleid van de komende openbaring van de zonen Gods. Die list van de satan lijkt helaas aardig geslaagd. Dat “Israël” is overigens duidelijk te herkennen aan het occulte symbool dat de handlangers van de satan er aan vastgeknoopt hebben. Aan de betreffende vlaggemast namelijk. In een documentaire over Rome tijdens de eerste eeuwen van onze jaartelling zag ik dat de Joodse bevolking in Rome destijds in hun grafkelders altijd uitsluitend de zevenarmige kandelaar gebruikten als herkenningsteken op de graven en nooit de zogenaamde Davidsster! Die laatste is pas eeuwen later in gebruik genomen door de bedrijvers van occultisme onder (de rest van) het Joodse volk! En het gros van het christendom maar dwepen met een occult symbool, waarmee zij feitelijk reclame maken voor de satan!! Voor wie het nog niet door heeft: zo erg is de situatie nu!! Anders gezegd: zover reiken de armen van het geestelijk Babylon. Dit Babylon is het voorportaal van de eeuwige dood. Niet voor niets staat er in Openbaring 18:4: “opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.

 

Er is beloofd in het bijbelboek Joël dat God in deze eindtijd zijn Heilige Geest zal gaan uitstorten op de oprechten die gehoorzaam willen zijn aan Gods Geest en aan Gods Woord. Zodat het leger van Ezechiël tot leven zal komen. De satan en zijn handlangers vrezen dit met grote vreze. Het zal hun eeuwige ondergang betekenen.
Wat zal onze keuze zijn?? Voor eeuwig ten onder gaan met het afvallige Babylon of ernst maken met Jezus' opdracht aan Zijn discipelen: “gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw Hemelse Vader volmaakt is!”

Nog even een toevoeging: in het bijbelboek Openbaring vond ik een treffende gelijkenis met hetgeen we tijdens het grootste deel van 2020 in deze wereld hebben zien gebeuren. In Openbaring 12:15 zien we namelijk staan: “En de slang wierp uit haar bek water achter de vrouw als een stroom, om haar door de stroom te laten medesleuren.” Deze slang is de satan, door Jezus ooit genoemd als: de vader der leugen. Dus wat werpt de slang hier uit haar bek? Leugens!! Massa's leugens, over o.a. een niet-bestaande bedreiging van de volksgezondheid. Wie weet wat de massamedia al maandenlang hebben uitgebraakt over de mensheid zou nu kunnen weten wie hier aan het werk is: de oude slang!!

Spreuk:
Christenen zijn voor Jezus niet goed genoeg. Hij heeft namelijk om discipelen gevraagd.

P.S.
If you want to translate this page into your own language: please visit https://translate.google.com where you can choose your language.
Bronvermelding