Engelse versie van deze site 14px  16px  17px  18px

Ik zal Mijn Geest in u geven, gij dorre beenderen.

Inleiding:
Wat op deze pagina staat te lezen is in de eerste plaats bedoeld voor hen die ernst maken met hun omgang met God. Anders gezegd: dit is bestemd voor de “gevorderden” in het geloof. Uiteraard mag iedereen het lezen maar zeer waarschijnlijk zal dit “hen die van deze wereld zijn” totaal niets zeggen. De apostel Paulus schreef ooit in 1 Cor. 2:14-15: “Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld”. Ik hoop daarom dat velen die weten van de hoed en de rand dit zullen lezen en ook zullen herkennen waarover het gaat. Als het er op aankomt raakt dit het bestaan van iedereen op de wereld, bekend met de dingen van het Koninkrijk Gods of niet. We varen feitelijk allemaal mee op hetzelfde schip. En dat schip ligt nu zwaar onder vuur. Als wij dus willen dat het blijft drijven zullen wij daar werk van moeten maken. Bedenk dat het uiteindelijke lot van de Titanic bepaalde dat zowel rijken als armen in hetzelfde koude water om het leven kwamen! Het zullen uiteindelijk de zonen Gods zijn die (met Gods hulp) deze wereld zullen verlossen van de tirannie van de satan. Een tirannie waar wij in deze en de komende tijd (Januari 2021 e.v.) allemaal mee te maken hebben en waaronder deze wereld nu zucht. Het is deze tirannie die mede door de rol van de zonen Gods vernietigd zal worden!! De Pinksterboodschap van Joël zal gehoord worden en God zal Zijn Geest uitstorten op een ieder die gehoor geeft aan het evangelie van Jezus.

 

Ezechiël 37: het dal vol dorre doodsbeenderen.

Ooit werd mijn aandacht getrokken door hoofdstuk 37 van het bijbelboek Ezechiël. In dat hoofdstuk ziet de profeet Ezechiël, waarschijnlijk als in een visioen, een dal voor zich waarin vele dorre beenderen verspreid liggen. Waarna hij van God de opdracht krijgt om tegen deze beenderen te profeteren. Als uitleg krijgt de profeet te horen: “Mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis Israëls. Zie, zij zeggen: onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen; het is met ons gedaan.” Echter, nadat Ezechiël tegen alle menselijke logica in had gedaan wat God hem had opgedragen stond daar een groot leger voor hem. Dit visioen was een blik in een toekomst die ver uitging boven het lot van zijn eigen volk.

Tijdens ruim drie jaar onderwees Jezus Zijn discipelen in de dingen van het Koninkrijk Gods. Daarvan lezen we in Matth. 5:46-48 hoe Hij hen voorbereidde op de komende periode na Zijn vertrek. Jezus rekende hier af met schijnheiligheid. We lezen daar: “Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien gij alleen uw broeders groet, waarin doet gij meer dan het gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde? Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.” Die volmaaktheid is geen schone schijn, een vrome wens of een onhaalbaar ideaal. In Filip. 3:12 uitte de apostel Paulus zijn gedachten daarover. Ook hij was verwikkeld in een strijd met de satan én met zijn eigen oude ik. Om uiteindelijk alles af te kunnen leggen wat die groei naar de volmaaktheid/geestelijke volwassenheid in de weg stond. “Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben.” Deze geestelijke volwassenheid wordt door de heidenen niet begrepen en kan in deze zondige wereld alleen bereikt worden door strijd en lijden. Daarvan getuigt het evangelie op diverse plaatsen. Daarover schreef onder meer de apostel Petrus in 1 Petrus 1:6-9: “Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen.” Jezus legde Zijn discipelen geen onmogelijke taak op de schouders. Maar zonder strijd en lijden zou het niet verkregen kunnen worden. Deze volwassenheid, dit zoonschap is eeuwenlang bestreden en ontkend door veel geestelijk leiders binnen het “christendom”. In opdracht van de satan. Talloos zijn de dwalingen en dogma's die het evangelie van het Koninkrijk Gods hebben verdrongen. Het resultaat werd een verzameling christelijke mensen, met een wereldse scheldnaam aangeduid als “christenen.” Precies het soort religieuze mensen waar de satan niets van heeft te vrezen. Job erkende in Job 42:1-2: “Ik weet, dat Gij alles vermoogt, en dat geen uwer plannen wordt verijdeld” Omdat Gods plannen altijd doorgaan zullen die zonen Gods er komen: zij, die de eindstreep in deze wedren hebben bereikt, ondanks alle (huidige) tegenwerking.

Om de openbaring van deze zonen Gods werkelijkheid te laten worden heeft Jezus, als de uitvoerder van Gods plan van herstel, alle macht ontvangen van de Vader. Iedere discipel van Jezus die met zijn heiligmaking ernst maakt vindt echter de satan tegenover zich, die als een wilde tekeer gaat om de komst van deze zonen Gods tegen te houden. Daarom maakte de apostel Petrus in 1 Petrus 5:8 overduidelijk wie onze vijand is: “Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.” In Openb. 12:12 wordt daar aan toegevoegd: “Wee de aarde en de zee want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.” Wat die brullende leeuw allemaal van plan is: dat is op het moment van schrijven (Januari 2021) o.a. duidelijk te zien aan de opgelegde (vrijheids)beperkingen die onder andere het houden van (kerkelijke) samenkomsten aan banden leggen. Zodat de gemeente van Christus uit elkaar wordt gedreven en het houden van erediensten wordt belemmerd. Het masker waarachter deze satanische aanval op het Koninkrijk Gods zich schuilhoudt is een niet bestaande “bedreiging van de volksgezondheid,” één van de vele leugens die de satan al op zijn geweten heeft.

 

Er moet gesloopt en gebouwd worden.

De zojuist beschreven aanval op het Koninkrijk Gods op aarde en daarmee op de gemeente van Christus, is niet de enige belemmering die op de weg van Gods volk is gegooid. Want een minstens zo grote bedreiging komt van binnenuit.

De gemeente van Jezus heeft er sinds de prediking van de apostelen maar al te vaak een zooitje van gemaakt. Veel leringen van boze geesten hebben ingang gevonden. De apostel Paulus waarschuwde hier al voor bij zijn afscheid van de oudsten van Efeze in Hand. 20:29-30 waar hij de indringende waarschuwing liet horen: “Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken.” Dit zijn de gevaarlijkste misleiders, omdat zij vaak zo lang onopgemerkt blijven! Zo heeft bv. de heidense Romeins Katholieke kerk kunnen ontstaan, die het geestelijke leven van veel kinderen Gods eeuwenlang heeft geterroriseerd. Sinds de Reformatie kwam daar verandering in. In het zogenaamde Protestantse kamp ging de geestelijke verdrukking echter gewoon door (denk aan de leringen van Calvijn en soortgenoten, zoals de leer van de uitverkiezing). Ook door de afvalligen binnen de gemeente en door ongehoorzaamheid aan het woord van God is veel schade ontstaan. Echter, zoals God heeft beloofd in o.a. Joël gaat Hij in deze eindtijd Zijn Geest uitstorten over de kinderen Gods wereldwijd. Dit leger van Joël zal vele werken van de satan vernietigen.

Maar voordat het zover is zal God afrekenen met alle huichelarij en afvalligheid binnen de gemeente van Jezus. Het oordeel zal beginnen bij het huis Gods zoals de apostel Petrus al schreef in 1 Petrus 4:17. Het geestelijke Babylon zal men moeten verlaten. Er zullen vele leringen van boze geesten verwoest worden, vele halfslachtigen zullen uit de gelederen van de oprechte kinderen Gods wegvluchten, met alle valse profeten zal God afrekenen (na dezen eerst gewaarschuwd te hebben). Wie rein is worde nog reiner, wie onrein is worde nog onreiner. De scheiding tussen de oprechten en de afvalligen wordt definitief. Het grijze gebied ertussen zal verdwijnen. Nogmaals: het oordeel begint bij het huis Gods. Door al de onderlinge strijd binnen de gemeente van Christus vanwege een massa dogma's en valse leringen heeft bv. ook de huidige situatie in de wereld van dat achterlijke virus bedrog kunnen ontstaan (waarover verderop meer). Als Gods volk gehoorzaam zou zijn gebleven had dit nooit zo ver kunnen ontsporen.

In Jesaja 57:14-15 lezen we: “Hij zegt: Verhoogt, verhoogt, bereidt de weg. Verwijdert de struikelblokken van de weg mijns volks. Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven.” Dit had betrekking op een (toen nog) verre toekomst. Die toekomst is nu heden geworden. Want voor wie het nu nog niet door heeft: wij zijn in de eindtijd aangekomen. Of anders gezegd, zoals mijn vader het ooit benoemde in één van zijn preken, het gaat erop aankomen!

Want op die eindtijd hebben deze bijbelgedeelten betrekking. Nog een aanwijzing uit Jesaja. In dit geval betreft het Jesaja 58:12: “En de uwen zullen de overoude puinhopen herbouwen, de grondvesten van vorige geslachten zult gij herstellen, en men zal u noemen: Hersteller van bressen, Herbouwer van straten.” En dan nog eens in Jeremia 1:9-10: “Toen strekte de Here zijn hand uit en roerde mijn mond aan, en de Here zeide tot mij: Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond; Merk op, Ik stel u heden over de volken en de koninkrijken om uit te rukken en af te breken, om te verdelgen en te verwoesten, om te bouwen en te planten.

Nu leven wij in een tijd waarin de opstandigheid tegen onze Schepper als nooit tevoren om zich heen grijpt. En de mensenmoorder van den beginne past momenteel de list toe van een al lang tevoren zelf bedachte (en dus niet bestaande) “pandemie” terwijl zijn “oplossingen” pas echt dodelijk zijn. De vijand hierachter is een geestelijke vijand. Daarom schreef Paulus In Efeze 6:12: “want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.”

Inhakend op Jeremia 1:9-10: er moet behalve veel opgebouwd, eerst nog veel afgebroken en gesloopt worden. En struikelblokken moeten verwijderd worden van de weg van Gods volk, zoals we al konden lezen in Jesaja 57:14. Veel muurtjes die kinderen Gods in de loop der eeuwen hebben opgebouwd, en die de verdeeldheid binnen het nu zieltogende “christendom” alleen maar hebben vergroot, zullen radicaal gesloopt moeten worden. Het ware evangelie, zoals de bijbel ons leert, moet weer gepredikt worden.

 

Gaat uit van haar, mijn volk.

Beperk ik mij nu tot ons eigen Nederland: een Nederlandse zendeling was eens terug van het zendingsveld op verlof in Nederland. Hij was ondertussen op het zendingsveld bekend geraakt met geestverschijningen en andere occulte zaken vanuit het rijk van de satan. Hij kreeg van God te horen (als antwoord op zijn vragen hierover) dat ook Nederland wordt bestuurd door een satanische geest, namelijk de geest van verdeeldheid. De vorst van Nederland is dus de geest van verdeeldheid. Die verdeeldheid zien wij overal om ons heen op het geestelijke erf. De muurtjes die zijn gebouwd om die verdeeldheid in stand te houden zullen echter afgebroken moeten worden. En men zal weer bereid moeten zijn om de eigen heilige huisjes radicaal te slopen. Theologie is zo'n struikelblok dat op de weg van Gods volk ligt. Theologie wordt bedreven door knappe koppen met een leeg hart. In knappe koppen is God niet geïnteresseerd. Wel in een hart waarin Hij kan wonen. Samengevat: er moeten dus struikelblokken worden geruimd, heilige huisjes gesloopt worden, dogma's afgezworen worden, scheidingsmuurtjes neergehaald worden, trots moet worden ingeleverd, liefdeloosheid moet worden beleden, er moet weer bereidheid zijn om zo nodig de minste te zijn, zoals Jezus voordeed toen Hij de voeten waste van de discipelen. Er moet.... veel gebeuren!! Kortom: kinderen Gods moeten Babylon verlaten. De geestelijke stad Babylon waarvan in Openbaring 18:2 wordt gezegd: “En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote (stad) Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte.” Het is een stad met vele straten. Of het nu gaat om een gereformeerde, een hervormde, een evangelische, een “volle” evangelie, een Rooms Katholieke, een Lutherse, een Charismatische, een.......: het zijn stuk voor stuk straten binnen die geestelijke stad Babylon. Daar zijn de vele valse leraars te vinden, die andere leringen brengen dan het evangelie van Jezus. De bijbel noemt ze leringen van boze geesten. Daarom is de oproep in Openbaring 18:4 aan een ieder die gehoorzaam wil zijn aan het evangelie van Jezus: “Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.

God verwacht overigens niet van ons dat wij halsoverkop de eigen gemeente, kerk of groep verlaten. Eerst moeten wij afrekenen met de ongehoorzaamheid in eigen leven en waar dit niet het geval is: gehoorzaam worden aan Gods Woord. Dan zal Gods Heilige Geest wel duidelijk maken wat te doen wanneer er een merkbare geestelijke scheiding in een gemeente zichtbaar wordt.

 

De voorronden zijn begonnen.... in 2020.

We lezen in Openbaring maar ook in Daniël dat Johannes en Daniël een deel van wat zij hoorden niet mochten opschrijven. Dat moest bewaard blijven tot de eindtijd (onze tijd dus). Dé belangrijkste gebeurtenis in de eindtijd is het tot wasdom komen van de gemeente van Christus/de openbaring van de zonen Gods. Ondertussen zijn wij aangekomen bij de gebeurtenissen van Openbaring 12, waar de draak/slang (= satan) de vrouw die het kind (= de zonen Gods) heeft gebaard wil laten meesleuren door de stroom water die uit de (leugenachtige) bek van de draak/slang komt. De gebeurtenissen in 2020/2021 overziende moet iedereen die zijn verstand nog durft te gebruiken erkennen dat de gehele wereld wordt overspoeld met “nieuws” (= de stroom water uit de bek van de slang) over een in scene gezette “pandemie”. Er hangt een dreigende sfeer over de wereld. De angst heeft toegeslagen en wordt door de satan ingezet om de onbekeerde massa tot slaven te maken. Slaven van de leugen en slaven van de angst. En dat is overal te zien en te merken!!

In het Oude Testament kreeg het volk Israël zijn reinigings- en hygiëne wetten met de belofte dat wie zich hieraan hield gespaard zou blijven van besmettingsziekten. Wie weet hoe sinds de Reformatie(!!) die hygiëne in o.a. Europa sterk is verbeterd door het gebruik van riolering, schoon drinkwater, vuilnisophaaldiensten etc. moet ook in eerlijkheid vaststellen dat een bespottelijk verhaal over een wereldwijde dodelijke besmettingsziekte alleen op desinformatie kan zijn gebaseerd. In dit geval op de fantasieën (= leugens) van de draak zelf.

Als we dit in beelden uitgedrukte verhaal vertalen naar de praktijk dan verwijzen de vrouw die baarde en het kind dat werd gebaard naar dezelfde mens(en). Naar de geest zonder zonde en daarom weggevoerd naar Gods troon maar in de wereld zijn ze nog gewoon een mens van vlees en bloed die ook afhankelijk is van bv. de zegeningen van een goed draaiende economie en van alles dat daarbij komt kijken. Echter, hoewel ze met hun geest in Gods tegenwoordigheid leven zijn ze wat hun natuurlijke behoeften betreft nog afhankelijk van de zojuist genoemde zaken. En natuurlijk zal de satan proberen om hen wat dit laatste betreft het leven onmogelijk te maken. Want alleen wie aan de eisen van de satan voldoet krijgt toegang tot deze economie. Zo kon het oude volk Israël na de uittocht uit Egypte niet meer terugvallen op de vleespotten van Egypte (Exodus 16:3). Maar God voorzag in die behoeften o.a. door middel van het manna dat iedere dag weer klaarlag. Zodat wij nu kunnen lezen in Deut. 29:5: Veertig jaar liet Ik u door de woestijn trekken; de klederen die gij droegt zijn niet versleten evenmin als de schoenen aan uw voeten. Het beeld van de woestijn wordt in Openbaring 12:14 gebruikt om aanschouwelijk te maken dat in al hun natuurlijke behoeften door God zal worden voorzien terwijl dat door mensen onmogelijk wordt geacht.

We lezen in Openbaring 12 echter dat de draak zijn doel niet bereikt en een volgende aanval gaat voorbereiden. Dus vervolgens zoekt de draak oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht. De draak blijft echter eerst staan op het zand der zee (het strand) en moet wachten tot het beest uit de zee te voorschijn komt en actief wordt. Dat strand beeldt een stuk niemandsland uit waar de satan tot wachten is gedoemd totdat zijn “hulp” verschijnt. Hij heeft eerst langs de natuurlijke weg geprobeerd de mensheid uit te roeien (door middel van de belachelijke Corona leugen) maar als het beest verschijnt gaat hij langs de geestelijke (occulte/satanistische) weg de mensheid terroriseren. Die zee is trouwens de geestelijke wereld waarin ook de heidenen zich bevinden. Een wereld vol afgoderij en zonder God. Echter, vóór die tijd zal eerst de gemeente van Christus tot wasdom komen (= openbaring van de zonen Gods), zullen ook hun voorhoofden (hun gedachten), mede door de doop in de Heilige Geest, verzegeld worden om bestand te zijn tegen de occulte legers uit het dodenrijk, die als een sprinkhanenplaag over de wereld zullen komen (Openb. 9). Dit gebeurt tijdens de periode van de antichrist. Het geheimenis van God gaat over de gemeente van Christus die de volkomenheid zal bereiken (stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat zij heilig is en onbesmet. Efeze 5:27) In Openb. 10:7 lezen we hierover: maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk Hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd. De apostel Paulus schreef hierover in Efeze 3:10: Opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden, naar het eeuwige voornemen, dat Hij in Christus Jezus, onze Here, heeft uitgevoerd. De satan en zijn handlangers zullen dan ook moeten vaststellen dat God in deze mensen tot Zijn doel is gekomen en dat de satan en zijn rijk het niet hebben kunnen verhinderen. Dat is een vernederende herinnering die de satan en consorten tijdens hun eeuwige pijniging eindeloos lang zullen moeten meedragen (dit is een deel van Gods wraak aan de satan).

 

De apostel Petrus schreef er op zijn beurt over In 1 Petrus 1:6-12: Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl zij naspeurden, op welke of hoedanige tijd de Geest van Christus in hen doelde, toen Hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden, dat over Christus zou komen, en van al de heerlijkheid daarna. Hun werd geopenbaard, dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen, welke u thans verkondigd zijn bij monde van hen, die door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan(!!)

Er zal dan ook (over niet al te lange tijd) moeten worden begonnen met het herstel van de gemeente op aarde, die nu nog bij lange na niet zonder vlek of rimpel is!! Daarover schrijft o.a. Jesaja. Bijvoorbeeld in Jesaja 60:1-3: Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de Here opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang. Op meerdere plaatsen in Jesaja kunnen we over dit onderwerp lezen. Ook Jesaja 40 mag in deze rij niet ontbreken. In vers 1-3 lezen we: “Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden. Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des Heren, effent in de wildernis een baan voor onze God.” Dubbel ontvangen voor al zijn zonden? Jazeker. Er is veel zonde en ongehoorzaamheid geweest in de gemeente van Christus. Dat zal eerste rechtgezet moeten worden (het oordeel begint bij het Huis Gods). Waarna het wat God betreft vergeven en vergeten is.

Dan zal er vervolgens aan het herstel worden begonnen wat bijv. wordt beschreven in Jesaja 58:12 (in het voorgaande al genoemd maar ik herhaal het nog maar eens): En de uwen zullen de overoude puinhopen herbouwen, de grondvesten van vorige geslachten zult gij herstellen, en men zal u noemen: Hersteller van bressen, Herbouwer van straten. Er zullen dan ook nog vele bressen gedicht moeten worden, muren hersteld en nog veel meer (geestelijke) schade zal hersteld moeten worden. Zoals in de tijd van Nehemia en Ezra zal nu het geestelijke Jeruzalem hersteld moeten worden. Dit overdenkende drong het tot mij door dat er nog een gigantische klus voor ons ligt. De satan (de draak) zal dus moeten wachten totdat Gods gemeente klaar is voor de strijd en is verzegeld (waarover verderop). En hij zal tot zijn schrik moeten vaststellen dat hij Gods werk niet heeft kunnen tegenhouden. Want: Gij hebt de Leviathan geschapen om er mee te spelen (Psalm 104:26). God heeft de regie in handen, niet de satan. En: ook voortaan ben Ik dezelfde en niemand redt uit Mijn hand. Ik werk, en wie zal het keren? (Jesaja 43:13) En dan nog Jesaja 30:20: De Here heeft u wel brood der benauwdheid en water der verdrukking gegeven, maar uw leraars zullen zich niet meer verbergen, doch uw ogen zullen uw leraars zien. Er is, zoals al genoemd, veel ongehoorzaamheid geweest in de gemeente van Christus, niet in de laatste plaats door de “leraars” onder Gods volk. Maar nu zullen de leraars die God zelf heeft aangesteld zichtbaar worden.

Samengevat: voordat de (korte) tijd van de antichrist komt zal eerst de gemeente worden hersteld (in de tijd van de late regen) van schade die o.a. door de Roomse “kerk” is ontstaan en zal ook het leger van Joël actief zijn. Tijdens de Reformatie werd veel van de wereldlijke macht van Rome vernietigd. Maar ook de geestelijke macht van Rome (= occultisme) kreeg een dodelijke wond toegediend. Die dodelijke wond van het beest uit de zee (de geest van de antichrist) zal na zijn verschijning tijdelijk herstellen (Openbaring 13:3). Maar deze keer zal dit beest de zonen Gods (de herstelde gemeente) tegenover zich vinden. En na de slag bij Armageddon zal tijdens de zeven schalen van Gods toorn de “kerk” van de antichrist worden vernietigd.

 

Wie niet aan zijn voorhoofd verzegeld is....

De toenemende dreiging van een satan in paniek is te herkennen aan hetgeen door de overheden op de wereld wordt gebracht als de hierboven al genoemde “bedreiging van de volksgezondheid” Deze bedreiging is slechts een masker waarachter moorddadige plannen worden verstopt. De satan, de mensenmoorder van den beginne, is de komst van de antichrist aan het voorbereiden. Het gaat er nu inderdaad op aankomen! De feiten zijn dat ogenschijnlijk vanwege de bestrijding van een “virus” er allerlei “noodzakelijke” maatregelen worden doorgedrukt (denk bv. aan de “lockdowns”) en worden systematisch onze rechten en vrijheden afgepakt en wordt de zegen van een redelijk draaiende economie vermorzeld. De satan zal proberen om de ellendige situatie van voor de Reformatie te herstellen, toen het “gewone” volk werd uitgebuit door angst voor excommunicatie (“Als je niet doet wat de kerk wil ben je voor eeuwig verloren!!”). Uiteindelijk zal, in de tijd van de antichrist, ook het occultisme zoveel invloed krijgen op de gebeurtenissen in de wereld, dat wie niet de geestelijke volwassenheid heeft bereikt machteloos zal staan tegenover de wraakzucht van de satan en zijn legers. Over wie de apostel Petrus schreef in 1 Petrus 5:8 (ik herhaal het nog maar eens): “Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.” In Openbaring 12:12 wordt er nog aan toegevoegd: “Wetende dat hij weinig tijd heeft.” Waarom? Omdat Jezus alle macht heeft ontvangen van de Vader en Hij daarom de regie strak in handen heeft. De satan kan dan wel geregeld schreeuwen en intimideren met zijn leugenachtige bek (= de stroom water uit de bek van de slang), in Psalm 104:26 lazen we echter: Gij hebt de Leviathan geschapen om er mee te spelen! De satan is dan ook een speelbal in Gods handen geworden en zal als verliezer hopeloos ten onder gaan. Niet omdat God hem als Leviathan heeft geschapen maar omdat de satan ooit zelf voor dit lot koos. Of beter gezegd: zijn eeuwige ondergang en straf zijn een gevolg van de keuzes die hij ooit maakte, zoals de apostel Judas het ooit onder woorden bracht in Judas vers 6: “En dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten....”

Wie Gods Geest heeft ontvangen en geleerd heeft in alles gehoorzaam te zijn aan Gods Woord, is beschermd tegen de legers van de satan die over de wereld zullen razen als een sprinkhanenplaag. In Openbaring 7:2-3 vinden wij dat God maatregelen neemt om de zonen Gods te beschermen tegen de stortvloed van boze geesten die uit het dodenrijk losgelaten zullen worden. Deze zonen Gods hebben de doop in de Heilige Geest ontvangen, hebben de gehoorzaamheid geleerd en worden door God verzegeld aan hun voorhoofd. Hun geest is dan onaantastbaar voor de aanvallen van de satan en zijn legers. We lezen: “En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen, en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.” (1 Joh. 5:4: en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft; ons geloof.)

Maar.... er wordt in de bijbel ook gewaarschuwd dat in deze eindtijd, wanneer de satan tekeer zal gaan als nooit tevoren, van Gods kinderen velen zullen afvallen van de waarheid. Door ongehoorzaamheid. En niet doordat ze geen bescherming zouden ontvangen. Wie echter ernst maakt met zijn omgang met God en de gehoorzaamheid aan het evangelie van het Koninkrijk Gods wil leren en bereid is om de struikelblokken in eigen leven op te ruimen, wie Gods Heilige Geest wil ontvangen en wil volharden in de strijd zal uiteindelijk het einddoel van het geloof bereiken. Daarover schreef de apostel Petrus in 1 Petrus 1:6-12, wat ik in het voorgaande al heb geciteerd maar ik herhaal het hier nog maar eens: “Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl zij naspeurden, op welke of hoedanige tijd de Geest van Christus in hen doelde, toen Hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden, dat over Christus zou komen, en van al de heerlijkheid daarna. Hun werd geopenbaard, dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen, welke u thans verkondigd zijn bij monde van hen, die door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan(!!)”

 

Wat is Gods Israël?

Zoals was te verwachten zullen velen binnen het zieltogende “christendom” menen dat het visioen van Ezech. 37 van het dal met dorre beenderen zou gaan over de huidige staat Israël. Wat zij niet weten en beseffen is dat de satan, de grote aap van God, zoals Corrie ten Boom hem eens noemde, al eeuwen bezig is geweest om het evangelie over de zonen Gods te mengen met valse leringen. Het rijk van de satan op aarde heeft zijn langste tijd gehad. Dat beseft de satan maar al te goed, wat we kunnen vinden in bijvoorbeeld Openbaring 12:12: “Wee de aarde en de zee want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.” De aarde, dat zijn de mensen die alleen belangstelling hebben voor de dingen van deze wereld en de zee stelt die mensen voor die zich bezighouden met de religieuze kant van het leven. Dat is religie zonder God, dus de duistere kant van de geestelijke wereld. Al deze mensen zijn weerloos overgeleverd aan de vader der leugen, de satan. Zoals in het voorgaande al is vastgesteld: dit is overal om ons heen te zien. Men is in de ban van de angst, angst vanwege de stroom leugens uit de bek van de slang (Openbaring 12).

De mensenmoorder van den beginne, zoals Jezus hem eens noemde, probeert nog zo veel mogelijk mensen mee te slepen in zijn ondergang. De grote evangelievervalser heeft o.a. een zelfbedacht “Israël” in de strijd geworpen om het evangelie over de komst van de zonen Gods uit het geheugen van de kinderen Gods te kunnen wissen. De aandacht afleiden en op iets anders richten is een door de satan veelgebruikte tactiek. Want die komst van de zonen Gods is in deze eindtijd één van de belangrijkste gebeurtenissen waarover de bijbel spreekt. En die de satan te vuur en te zwaard zal willen voorkomen. Om het geheugen even op te frissen: we lezen namelijk in Rom. 8:19-21: “Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods.”

Jezus liet in Zijn gesprek met de Samaritaanse vrouw al weten welk Israël de Vader voor ogen stond. In Joh. 4:21-24 omschreef Hij het zo: “Geloof Mij, vrouw, de ure komt, dat gij noch op deze berg, noch te Jeruzalem(!) de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden; maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in Geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in Geest en in waarheid”. Merk op dat Jezus hier zei: “wij aanbidden, wat wij weten” waarmee Hij verwees naar de kennis van de allerhoogste God, een kennis die bij het Joodse volk wel degelijk aanwezig was. Het waren echter die waarachtige aanbidders die Hem door de Vader waren beloofd. En die niet uitsluitend uit het Joodse volk zouden komen maar ook uit de heidense volken. Iets dat onze Schepper al vanaf de zondeval voor ogen stond. Er zou een nieuwe tijd aanbreken, de tijd dat het Koninkrijk Gods op aarde opnieuw gevestigd zou worden. Dat Koninkrijk heeft Jezus na Zijn overwinning op Golgotha dan ook opnieuw op de aarde gevestigd, nadat het sinds de zondeval had moeten wijken omdat de satan de overste van deze wereld was geworden, en dat vanwege de ongehoorzaamheid van de mens. Dat Koninkrijk Gods is bovendien wereldwijd en beperkt zich dus niet tot een stukje land aan de Middellandse zee. Een stukje grond dat ooit was beloofd aan het oude volk Israël, dat vervolgens braak kwam te liggen nadat dat oude volk Israël Jezus had afgewezen en gedood. En nadat de tempel uiteindelijk was verwoest door de Romeinse legers. De overgeblevenen van hen kwamen van het beloofde land in het beroofde land te wonen. Sinds het voorhangsel in de tempel op het ogenblik van Jezus' sterven van boven naar beneden door de Vader werd opengescheurd behoort niemand meer tot een afgezonderd volk Gods door geboorte maar is de enige echte Jood diegene die zich heeft bekeerd van zijn zonden en in gehoorzaamheid aan Gods Woord ernst maakt met zijn heiliging. Alleen die Joden behoren tot Gods volk, tot de gemeente van Jezus Christus! Daarover is de bijbel duidelijk genoeg, bijvoorbeeld in Rom. 2:28-29 waar de apostel Paulus stelt: “Want niet hij is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dat is besnijdenis wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt, maar hij is een Jood, die het in het verborgen is, en de (ware) besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God.

Ondertussen vond een pluk occultisten een andere bestemming voor het beroofde land. Het zionisme kwam op en vestigde een nieuw “Israël” in dat beroofde land, het “Israël” waarmee momenteel velen binnen het zieltogende christendom zich bezighouden zodat langs die weg nu hun aandacht wordt afgeleid van de komende openbaring van de zonen Gods. Die list van de satan lijkt helaas aardig geslaagd. Dat “Israël” is overigens duidelijk te herkennen aan het occulte symbool dat de handlangers van de satan er aan vastgeknoopt hebben. Aan de betreffende vlaggenmast namelijk. In een documentaire over Rome tijdens de eerste eeuwen van onze jaartelling werd gemeld dat de Joodse bevolking in Rome destijds in hun grafkelders altijd uitsluitend de zevenarmige kandelaar gebruikten als herkenningsteken op de graven en nooit de zogenaamde Davidsster! Die laatste is pas eeuwen later in gebruik genomen door de bedrijvers van occultisme onder (de rest van) het Joodse volk! En het gros van het christendom maar dwepen met een occult symbool, waarmee zij feitelijk reclame maken voor de satan!! Voor wie het nog niet door heeft: zo erg is de situatie nu!! Onder Gods volk hangt men dus massaal een lering van boze geesten aan. Ook dat is één van de struikelblokken op de weg van Gods volk die verwijderd moeten worden! (Jesaja 57:14-15).

Zover reiken de armen van het geestelijk Babylon. Dit Babylon is het voorportaal van de eeuwige dood. Niet voor niets staat er in Openbaring 18:4: “opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.

 

Er is beloofd in het bijbelboek Joël dat God in deze eindtijd zijn Heilige Geest zal gaan uitstorten op de oprechten die gehoorzaam willen zijn aan Gods Geest en aan Gods Woord. Zodat het leger van Ezechiël 37 tot leven zal kunnen komen. De satan en zijn handlangers vrezen dit met grote vreze. Het zal hun eeuwige ondergang betekenen.
Wat zal onze keuze zijn?? Voor eeuwig ten onder gaan met het afvallige Babylon of... ernst maken met Jezus' opdracht aan Zijn discipelen: “gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw Hemelse Vader volmaakt is?”

Spreuk:
Christenen zijn voor Jezus niet goed genoeg. Hij heeft namelijk om discipelen gevraagd.

P.S.
If you want to translate this page into your own language: please visit https://translate.google.com where you can choose your language.
Bronvermelding