14px  16px  17px  18px

Wie zijn de ware aanbidders?

Inleiding.
Een voor de gemeente van Christus enorm geestelijk struikelblok dat door de satanisten op deze wereld op de weg van de gemeente van Christus is geworpen wordt op deze pagina behandeld. Met niet al te veel woorden. Deze woorden spreken voor zich. De razernij van de satan die ik tijdens het schrijven van deze pagina heb ervaren maakte mij heel duidelijk dat in deze eindtijd de satanisten op deze wereld er nu hard aan werken om de tirannie van de antichrist over ons uit te storten. De satan is woedend omdat zijn vuile misleidingen nu worden ontmaskerd.
 

Het wordt tijd.

Je zou haast gaan denken dat het met opzet wordt verzwegen. En dat is ook zo. Ik heb er in ieder geval vrijwel nooit iemand over gehoord. Terwijl de betekenis ervan bij massa's kinderen Gods de schellen van de ogen zou doen vallen. Ik doel nu op een enkele regel in de evangelieën. Namelijk waar er wordt verteld over het sterven van Jezus. Nadat Hij een urenlange strijd met de dood heeft geleverd. Ik heb het nu over een gebeurtenis op het moment van Zijn sterven. Drie van de vier evangelieën schrijven erover. zoals Matth. 27:50-51: Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden.

Het is zeker waar dat de offerdienst na Jezus' dood en opstanding gewoon doorging. Deze werd voortgezet door dezelfde hardnekkige Joden die Jezus aan het kruis lieten spijkeren. Echter, door het scheuren van het voorhangsel in de tempel werd door God de Vader wel degelijk duidelijk gemaakt dat de stenen tempel met zijn offerdienst een afgedane zaak was. Omdat het ultieme offer van gehoorzaamheid van Jezus aan de Vader was gebracht en naar dat ene offer hadden al die oudtestamentische offers vooruitgewezen. De weg naar de Vader lag na Golgotha weer open en de scheiding tussen ons en de Vader was door Jezus' offer weggenomen. En dat werd zichtbaar gemaakt door de radicaal weggenomen afscheiding van het Heilige der heiligen.

Het wordt tijd dat de gemeente van Christus de betekenis hiervan eindelijk begint te beseffen. Want God de Vader maakte dus zelf een einde aan de oudtestamentische offerdienst. En een einde aan de rol van het oude volk Israël. Omdat het laatste paaslam, Jezus Christus, was geofferd. En daarmee de enige weg werd geopend tot God de Vader voor iedere zondaar die zich bekeerd heeft. Die ene weg heeft echter ook maar één deur. En dat is Jezus Christus.

 

Jezus' gesprek met de Samaritaanse vrouw.

Ook het gesprek dat Jezus had met de Samaritaanse vrouw is een aanwijzing die maar zelden wordt gehoord in de hedendaagse gemeente van Christus. Het is alsof deze woorden worden weggedrukt of overschreeuwd door de leringen van boze geesten die de overhand hebben gekregen binnen de gemeente van Christus. Dat is een drama. Want in dat gesprek was Jezus toch wel heel duidelijk, zoals we lezen in Joh. 4:21-24 waar Hij zegt tegen de Samaritaanse vrouw: “Geloof Mij, vrouw, de ure komt, dat gij noch op deze berg, noch te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden; maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in Geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in Geest en in waarheid”. Daarom kregen de discipelen kort voor de Hemelvaart van Jezus de opdracht om alle volken tot Zijn discipelen te maken!!

De gelijkenis van de onrechtvaardige pachters.......

Jezus kondigde eveneens bij een andere gelegenheid het einde aan van het natuurlijke volk Israël als Gods volk In Matth. 21 lezen wij aan het einde van de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters dat de opstandige Joden heel goed begrepen dat het over hen ging. Matth. 21:42-45: Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden; van de Here is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen? Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt. En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden, en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En toen de overpriesters en de Farizeeën zijn gelijkenissen hadden gehoord, begrepen zij, dat Hij hen bedoelde. Het altijd opstandige en rebelse volk Israël had voor God afgedaan. Na Jezus' overwinning op Golgotha mochten alle volken Zijn discipelen worden.

......en de belofte aan Abraham.

Maar niet alleen dat: aan Abraham werd ooit door God de belofte gegeven dat hij een vader van vele volken zou worden. Uitgerekend tijdens een levensfase waarin hij zelf en ook zijn vrouw Sara te oud waren geworden om nog kinderen te krijgen. In Romeinen 4:16-21 lezen wij hierover:

Daarom is het (alles) uit geloof, opdat het zou zijn naar genade, en dus de belofte zou gelden voor al het nageslacht, niet alleen voor wie uit de wet (de Joden), maar ook voor wie uit het geloof van Abraham zijn (de heidenen), die de vader van ons allen is, gelijk geschreven staat: Tot een vader van vele volken heb Ik u gesteld - voor het aangezicht van die God, in wie hij geloofde, die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept. En hij heeft tegen hoop op hoop geloofd, dat hij een vader van vele volken zou worden, volgens hetgeen gezegd was: Zo zal uw nageslacht zijn. En zonder te verflauwen in het geloof heeft hij opgemerkt, dat zijn eigen lichaam verstorven was, daar hij ongeveer honderd jaar oud was, en dat Sara’s moederschoot was gestorven; maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf Gode eer, in de volle zekerheid, dat Hij bij machte was hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen.

 

Dus als de bijbel spreekt over het uitverkoren volk van God, over wie wordt er dan gesproken? Precies: over iedereen die zich heeft bekeerd van zijn/haar zondige levenswandel en daardoor het eeuwige leven heeft mogen ontvangen: Jood zowel als heiden. Ook de apostel Petrus bevestigde dit in 1 Petrus 2:7-10: U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis, voor hen, die zich daaraan, in hun ongehoorzaamheid aan het woord, stoten, waartoe zij ook bestemd zijn. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. (de voormalige heidenen dus)

 

De ontboezeming van Paulus.

De apostel Paulus schreef eveneens duidelijke taal en wel in Rom. 2:28-29: Want niet hij is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dat is besnijdenis wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt, maar hij is een Jood, die het in het verborgen is, en de (ware) besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God. Op een andere plaats laat de apostel ons weten in Galaten 4:25-26: Het (woord) Hagar betekent de berg Sinai in Arabië. Het staat op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met zijn kinderen in slavernij. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze moeder. Dat tegenwoordige Jeruzalem (door satanisten voorbestemd tot regeringsstad van de antichrist) is nog steeds met zijn kinderen in slavernij. Het hemelse Jeruzalem is echter de woonplaats van de ware aanbidders over wie Jezus sprak tegenover de Samaritaanse vrouw!! Het is de gemeente van Christus waarin de ware aanbidders zich bevinden. En die gemeente van Christus bestaat uit de bekeerde Joden, die Jezus hebben aanvaard als hun Messias, samen met de bekeerlingen uit de heidenen. Paulus schreef hierover in nog weer andere woorden in Galaten 6:15-16: Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is. En allen, die zich naar die regel zullen richten - vrede en barmhartigheid kome over hen, en ook over het Israël Gods. Dat Israël Gods bestaat niet uit hardnekkige "Joden" die zich altijd verzetten tegen de Heilige Geest, zoals is te lezen bij de steniging van Stefanus, maar uit bekeerlingen (Joden én heidenen) die zich hebben bekeerd en daardoor een nieuwe schepping zijn geworden! En die door God zijn ingelijfd in de gemeente van Christus.

Gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest.

Het tegenwoordige Jeruzalem is deel van het tegenwoordige politieke en militaire Israël. Het is een poel van goddeloosheid. Niet voor niets zei (de hierboven al genoemde) Stefanus, vlak voordat hij gestenigd werd, tegen de woedende Joden in Handelingen 7:51-53: Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest; gelijk uw vaderen, zo ook gij. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood, die geprofeteerd hebben van de komst van de Rechtvaardige, van wie gij nu verraders en moordenaars geworden zijt, gij, die de wet ontvangen hebt op beschikking van engelen, doch haar niet hebt gehouden. Om de koe maar meteen bij de horens te vatten: wat Jezus zei over de zonde tegen de Heilige Geest was hier zichtbaar. Hun niet aflatende verzet tegen de overtuigende kracht van de Heilige Geest en hun onwil om te gehoorzamen werd hun ondergang. Het Koninkrijk Gods werd van hen weggenomen en werd gegeven aan de uit de heidenen bekeerde kinderen Gods die wel de vruchten zouden dragen waar de landman op had gewacht. Precies zoals Jezus had aangekondigd in de (hierboven aangehaalde) gelijkenis van de onrechtvaardige pachters.

 

Één kudde en één herder.

Joh. 10:16: Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder. Vergelijk dit met de opdracht aan de apostelen die ze ontvingen kort voor Jezus' terugkeer naar de Vader, in Matthéus 28:19. Ik citeer hier bewust niet wat daar in de diverse bijbelvertalingen wordt weergegeven. Daar is ooit mee geknoeid. De oorspronkelijke versie luidt: Gaat dan heen, onderwijst al de volken in Mijn Naam en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. Jezus laat hier namelijk duidelijk weten dat Hij wil dat alle volken onderwezen zullen worden en tot Zijn kudde zullen behoren. Precies zoals Hij in Joh. 10:16 liet weten dat ook zij die toen nog van een andere stal waren allemaal tot die ene kudde zullen gaan behoren, nadat ook zij het evangelie hebben gehoord. In onze dagen wordt echter door massa's christenen beweerd dat het huidige opstandige volk Israël (dat kunstmartig in elkaar is geknutseld door de occultisten op de wereld) een speciale positie in Gods Koninkrijk zou bekleden. Zo ook het symbool op de vlag van dit “Israël”. Deze “Davidsster,” die eigenlijk een hexagram is, is door occultisten/satanisten tot een symbool voor hun “Israël” gemaakt. De zevenarmige kandelaar was daarentegen het oorspronkelijke symbool van het oude Israël. Wat daarom o.a. vaak op Joodse graven terug te vinden was. Meer informatie hierover onder de volgende titel.

Waarschuwing vooraf: De onthulling onder de volgende titel kan je geloofsfundamenten weleens aan stukken slaan. Pijnlijk maar nodig. Want er staat veel op het spel. Want dit struikelblok dat door de satan op de weg van de gemeente van Christus is geworpen moet geruimd worden. Waarna Gods Geest de ruimte krijgt om je geloof op het ware fundament te bouwen.
Dus, daar komt ie:

 

De leugens van John Nelson Darby.

Het zat er dik in dat de satan alles in het werk zou gaan stellen om de gemeente van Christus op een zijspoor of nog erger: op doodspoor te kunnen zetten. De occultisten met veel invloed, geld, en hun bij elkaar geroofde macht huurden in Amerika een criminele jurist in met de naam Cyrus Scofield, een expert in bedrog en vervalsing. Met zijn hulp introduceerden zij via het Moody bijbelinstituut de Scofieldstudiebijbel. De eerste bijbel met honderden voetnoten, uitgegeven door de Oxford University Press. Deze laatste was eigendom van satanisten. In die voetnoten werden de lezers voorbereid op een politiek en militair “Israël” met als intimiderende boodschap dat wie dit “Israël” niet steunt door God gestraft zou worden. Hun uiteindelijke doel was dat in dit “Israël” hun wereldregering gevestigd zal gaan worden. En wie zou er aan het hoofd van deze wereldregering staan? Niet Christus maar de anti-christus, beter bekend als de antichrist. Wie deze leugen gelooft en verspreidt dient dus in werkelijkheid de antichrist. Zover is het huidige “christendom” (dat dit “Israël” op handen draagt) al gevallen.

Als klap op de vuurpijl werd deze theologie verspreid door toedoen van ene John Nelson Darby. Een theoloog met een zeer occulte achtergrond. Deze list heeft helaas gewerkt. Want tegenwoordig geloven massa's kinderen Gods in deze lering van boze geesten. En wie dit gouden kalf wil ontmaskeren stuit gegarandeerd op veel verzet. Het doet mij dan ook denken aan een gebeurtenis tijdens de uittocht uit Egypte. Omdat Mozes naar hun zin te lang wegbleef op de berg SinaÏ lieten zij (de altijd opstandige Joden) Aäron een gouden kalf maken. Ze hadden hun eigen god besteld. In onze dagen heeft de gemeente van Christus feitelijk hetzelfde gedaan. Men heeft opnieuw een gouden kalf opgericht. En wéér is het een afgod die zijn tienduizenden verslaat. Nu maar wachten op een nieuwe Mozes die dit nieuwe gouden kalf zal vernietigen en verstrooien... Het is een enorm geestelijk struikelblok dat op de weg van Gods geestelijke volk is gegooid. Zelf heb ik ook een poging gedaan om kinderen Gods de geestelijke ogen te openen maar die ogen bleken al uitgestoken te zijn!

Profetie van Jezus.

Ik geef hier een deel weer van een profetie die een Amerikaanse vrouw ontving in 1976:

"Dit is de boodschap van de Here aan de gemeenten. Hoedt u voor de valse profeten die in Mijn heilige plaats staan en u misleiden met vleierijen. O aarde, Mijn heilig volk is in slaap gevallen bij het horen van valse leerstellingen. Wordt wakker! Wordt wakker! Ik zeg u dat alle ongerechtigheid zonde is. Reinigt uzelf van alle zonde van het vlees en de geest.
Mijn heilige profeten leefden heilige levens, maar u bent in opstand tegen Mij en Mijn heiligheid gekomen. U hebt kwaad over uzelf gebracht. U hebt gezondigd en uzelf onder de gebondenheid gebracht van ziekte en dood. U heeft ongerechtigheid bedreven en hebt slecht gehandeld en bent weerspanning tegen Mij geweest. U bent afgeweken van Mijn verordeningen en Mijn uitspraken. U heeft niet geluisterd naar de woorden van Mijn dienaren, de profeet en de profetes. Vloek in plaats van zegen is over u gekomen en u weigert nog altijd tot Mij terug te keren en u van uw zonden te bekeren. Indien u terugkeert en berouw hebt van uw zonden en u wilt Mij eren met de vrucht van gerechtigheid, zal Ik uw huis zegenen en uw huwelijksbed eren. Als u zich wilt verootmoedigen en Mij wilt aanroepen, zal Ik horen en u zegenen”.

 

Conclusie:
Het op deze pagina besproken struikelblok wat door occultisten op de weg van Gods volk is geworpen zal geruimd moeten worden. Nu wij in een tijd leven waarin de goddelozen op deze wereld de komst van de antichrist voorbereiden zal de gemeente van Chrisus alle geestelijke struikelblokken moeten verwijderen. Zodat het in de bijbel geprofeteerde leger van Joël zal opstaan en vele werken van de satan zal vernietigen. Dit kan niet zonder een evangelie met de nadruk op het radicaal Jezus volgen. Wie geen boodschap heeft aan dat radicale evangelie zal...

afvallen en leringen van boze geesten nalopen. En wie daarin volhardt zal voor eeuwig verloren zijn. Want de tijd van de grijze christenen gaat spoedig voorbij. De weg van het compromis gaat verdwijnen!

 
Spreuk:
Onze bekering moet niet in de eerste plaats een keuze voor het eeuwige leven zijn maar een keuze voor een heilig leven.

P.S.
If you want to translate this page into your own language: please visit https://translate.google.com where you can choose your language.
Bronvermelding